1. Tunnen tuima (Hargla)

(laulnud Marie Erep)

Vellekene, ellekene,
     kas'ke, kas'ke.
kui sa'ks lähed kosjulle,
võta minu viina vedamaie.
Ära ma tunne tuima naise,

ära laidan laisa naise.
Tuimal huule tort(p)i toetu,
laisal lagŽa lagipää,
vihasel omma verevä silmä.

RKM, Mgn. II 61 a < Hargla khk., Taheva v., Hargla as. - Selma Lätt ja I. Trikkel < Marie Erep, 78 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

2. Lauliku sõim (Hargla)

(laulnud Marie Erep)

Mine kodu, kuri naine,
     kas'ke, kas'ke,
mine teele, tike naine,
sa oled küläst küstü,

vallast võlgu võetu,
sul om suu kui sualaad',
jala' all kui ahuluua.

S. Lätt: Miks niimoodi sis sõimati? Kas vahest kutsuti sis külast võõraid ka pulma laulma või siis ainult oma pulmalised laulsid?

M. Erep: Ei kunagi ei kutsutud, esi oma', mi laulsime.

S. L.: Ahah, aga siin on öeldud, et - "sa oled külast küstud."

M: E. : Noh, see kui - kas laul sis pruudi pool seda vai peigmehe pool. Kui pruudi poolt sõimas peigmeest, peigmehe poolt jälle sõimase vasta.

S. L.: Ahah!

M. E.: Ja et - sa oled, sa ei ole kina, ei ? ei mitte tooperäst, et sa ei ole pulmaline, noh, vaat sis enekina, misperäst tei peigmeest sõimade, et noo sis ütles, et sa oled küläst küstü, vallast võlgu võetu.

I. Trikkel.: Kas te ise olete ka pulmades palju laulmas käinud?

M. E.: ? käinüd, ku ma pulman olli sis ma lauli ka. Nüüd ei ole änam pulman ollu . Venemaal elli sääl. Es tule venelaste se'en laulda' es.

RKM, Mgn. II 61 d < Hargla khk., Taheva v., Hargla as. - Selma Lätt ja I. Trikkel < Marie Erep, 78 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

3. Lind lohutamas (Hargla)

(laulnud Marie Erep)

Iki, iki ma vaene,
     kukukuu-pillillil-
     vaak-vaak-vaa.
Iki alan marjaaian,
kes minu sinna kaema tul'l?
Sinisiiba tsirgukene.
Küsütelli, nõvvatelli:
"Mis sa iks iked, noorikuke?
Kas sa iks iked ehtemid,
vai kas tõisi rõivõid?" -

"Ei ma ikõ ehtemid,
ei ka tõisi rõivõid,
ma ike õnnist elukeist,
kallist kasu põlvõkõist,
mis olli ellen esäkotun,
veeretellen velle majan.
Juus mul pikkä nii kui pirdu,
vanik lag'a nii kui lauda.
Juus mul jäie esäkodu,
vanik velle vaja otsa."

Noh nüid om lõpp.

RKM, Mgn. II 61 e < Hargla khk., Taheva v., Hargla as. - Selma Lätt ja I. Trikkel < Marie Erep, 78 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

4. Vangimaja ukse taga nutab emake

(laulnud Marie Erep)

Vangimaja ukse taga nutab emake.
Ema tahtis poiga nähä, kes sääl vangis on.
Vangimaja uksehoitja luba andis tal.
Poeg siis ravun ette toodi, mitme vahi all.
Ema tahtis pojal anda viimast kord veel suud.
Poeg siis ema(d) eemal tõukas nõnda ütõldõs:

"Mis sa omma armu näitäd, mis on hiljäks jäänd.
Mäletad, kui Mäe talust suure nõela tõin,
sina võtsid nõela vastu, pistsid kerässe,
pistsid minu südamesse vargust varjulõ.
Nõelavargus suures kasvis, kuni röövliks sain."

RKM, Mgn. II 61 g < Hargla khk., Taheva v., Hargla as. - Selma Lätt ja I. Trikkel < Marie Erep, 78 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

5. Ema haual (Hargla)

(laulnud Marie Antsov)

Päiv lät's alla veretellen,
imä iki iks nõrõtellen.
Jätt mu varra vaises,
enneaigu armõtumas.
Timä mõtõl keriku kullatsõ ollev,
haua mõtõl hõbõtsõ ollev.
Kerik olli külmist kivest,
haud olli halvust sõmmõrist.
Imäl eks hauda kaavõti,

armu ala lammõsi.
"Tule üles, imäkene,
karga üles, kasvataja." -
"Ei või minna, tütrekene,
karataki, kanasekõne.
Rist ei lase ringutella,
kääbäs kässi küünütellä.
Sirelilli süvilt tsüskva,
kasteaina kaala lõikva."

(Märkus: Esimesed read laulutüübist "Ema nutab tütreid".)

RKM, Mgn. II 62 a < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - O. Niinemägi ja I. Trikkel < Marie Antsov, 83 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

6. Joodiku kojukutse (Hargla)

(laulnud Marie Antsov)

Üt'skõrd olli noorimiisi,
noorimiisi, illus poiss.
     Trii-rilla-traa-ralla
     trii-ridi-ridi rallalla.

Kõrdsin sõie, kõrdsin jõie,
laulis(e) kõrdsilaua pääl.

Sääl tuli kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna all.

"Tule no kuu, noorimiisi,
nõrgu kuu, nõrka poissi.

Sõsar sul kotun kooleman,
sõsar kottun koolõman." -

"Las taat võtta kooltõnõn,
tõnõ sõsar perrä jääs."

Üt'skõrd olli noorimiisi,
noorimiisi, nõrka poissi.

Kõrtsin sõie, kõrdsin jõie,
laulis kõrtsi laua pääl.

Sis tuli kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna all.

"Tule no kuu, noorimiisi,
nõrgu kuu, nõrka poissi.

Veli sul kotun koolõman,
veli kottun koolõman."-

"Las taat võtta kooltõnõn,
veli kooles, tõ(i)ne jääs."

Üt'skõrd olli noorimiisi,
noorimiisi, illus poiss.

Kõrdsin sõie, kõrdsin jõie,
laulise kõrdsi laua pääl.

Sis tuli kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna all.

"Tule no kuu, noorimiisi,
nõrgu kuu, nõrka poissi.

Imä sul kotun koolõman,
imä kottun koolõman." -

"No küll ollu kuu minnä,
no küll ollu koo minnä.

Imä kooles, tõist ei saa,
imä kooles, tõist ei saa."

Noh enne ka ma lauli niisama palju. Egä sedä võib laulda, laulda sada kõrd taat ümbre noidsamu ütsi sõnu, mis too avitas ku taat kas ku palju kõrdu laula. Tan om, tan algus, ku ma nii peris lat's olli, ku ma kuuli, (nakas) algus pääle juba loomõst. Juba hopõn kotu kooleman, lihm kotun kooleman. No sis laula otsast pääle jälle kõik noo viguri takast järgi.

I. T. : Seda võib homiku laulma nakata ja õhtuni välja.

M. A : Jah. Karja, karjusõ karja man teki nii, sis too om niisama nii et, et, kuis too ol'l, et laul ei lõpõ konagi. Et ooda ku ma otsast kinni võta, laul ei lõpõ konagi. Too tule nii vällä.

I. T. : Ja teie laulud ka vist ei lõpe kunagi, neid on ka nii palju.

M. A.: No noid. Oi jumalukene, mis no nee(d). Mul om miljoneid laulõ, nii ütelda, mis viiskümmend aastat tagasi lauldi. Nii ku ma karjan käve, ma es teeki muudki, ku ommuku(st) õdaguni lauli.

I. T. : Ah siis, kui karjas olite?

M. A. : Üt's küsünü mu imä käest niimoodu, et "Ma jäi üt'skõrd kullõma" - ma olli sis veel väga väikene, mõni säitsmeaastane latsekõnõ - et "ma jäin üt'skõrd kullõma, et mis ta su' tütär tan mäe otsan laul, kas ta ütte laul, laul kõge päeva vai? Jäti päris obese adra ette saisma, jäi kullõma, aga mu(d)ku üte lõpõt, tõsõ alusti." Mul ilman näid puudu (es). - Ma kai, mis tema an'd mulle too lehe, kohe noo laulu om üles märgitu, noo omma juba nii umbes too aolitsõ laulu', mis viiskümmend aastat tagasi lauldi, noo omma viimätse kui kõik mul teeda.

RKM, Mgn. II 64 a < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - O. Niinemägi ja I. Trikkel < Marie Antsov, 83 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

7. Vara vaeslapseks (Hargla)

(laulnud Minna Kokk, eelneb jutuajamine laulikuga)

I. T. : Te olete sündinud ka siinsamas Mõnistes. Siin ilusate mägede, metsade vahel.

M. K. Jah, ikka. - Jah. Niimoodu jah. Mis te sis veel tahate laulda. Ega ma naid vannu laule vast ei laula. Ega raadion naa ei ole ilusa-äi.

I. T. : Noh, aga mis te laulda tahaksite, mis teil endal kõige rohkem meeldib, mõni armas laul?

M. K. : Ei tea, kas vanõmpit laulu vai uusi?

O. N. : Kuidas see, mis teile meeldis, kas vaeslapse laul, et võeras iks imä, võhlu imä.

M. K. : Ta om pik'k väega ja ta vanna moodu lõõr(i)tamine. Mul ei meeltu ta raadion, ei.

O. N. : Aga see, et ema ruttas varha välla koolta. See oli ilusam viis.

M. K. : Taa.

O. N. : Kuidas linde juures targaks õppis.

M. K. : Ahah, ahah, no toda on, no too om lühkene ka, ega too nii väga pikk ei ole. Toot või sinna laulda veel, sis ma vannu laulõ ei taha änam(p) raadiosse laulda.

I. T. : Noh sis laulame uuemaid jah. Laulame selle ära.

M. K. : Jah. Oot, oot, laulge's taat. Taa om ka sää(ne) leelutamise viisi pääl. Taa om ka noid igivannu.

Imä ruttas varha vällä koolta,
enne muid mulda minnä,
jätt mu varha vaesõs,
enneaigu armõtus.
Maha ma jäie marja suuru,
põrandalle põrmu suuru,
liiva pääle linnu suuru.
Sugu õks käske meid suhe viia,
võsa võrõngude hiita.
Esä oli ettetõttõlik,
tõttõlik ja mõttõlik,
võtt õks üte käe perrä,
tõsõ võtt ola pääle.
Veie alla oja äärde,

taivalinde kasvatada.
Hani õks meile hamõ ummõl,
pääsükene pää sugõ.
Suvilind suu mõsk,
künnilind jala' kängä.
Säält ma'ks lats's laulu sai,
säält ma sõsar sõna sai.
Tuu tulgu'ks mu'ka jutõlõ(m),
kõn'dku muka kõnõlõma,
keä mõist tuhast tuudi tettä,
linaluist levä kütsä.
Sada ma löö saina vasta,
tuhat löö tulpa vasta.

RKM, Mgn. II 64 b < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - O. Niinemägi ja I. Trikkel < Minna Kokk, 64 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

8. Sõit-sõit sõtsele

(laulnud Emilie Kaldalu)

Tsõi, tsõi, tsõdsõlõ,
üle aia onule,
läbi lepistü lellile,
üle tänavä tädile.
Mis sääl aia all om?
Meri aia all om.
Mis sääl mere keskel om?
Tulp mere keskel om.
Mis sääl tulba otsan om?
Säng tulba otsan om.
Mis sääl sängü sisen om?
Pad'a sängü sisen om.

Mis sääl pad'a pääl om?
Preili pad'a pääl om.
Mis sääl preili üsän om?
Lat's preili üsän om.
Mis sääl latsõ peon om?
Mõõk latsõ peon om.
Mis sääl mõõga otsan om?
Muna mõõga otsan om.
Mis sääl muna pääl om?
Kikas kulda kannustega,
vares vaski saa(bastega).

Aga siin tulõ nagu natukene puudus.

Kordab alates "Mis sääl sängi sehen om??)

RKM, Mgn. II 66 c < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste k. - H. Tampere ja S. Lätt < Emilie Kaldalu, 65 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

9. Tsirr-virr lõokene (Hargla)

(laulnud Emilie Kaldalu)

Tsiiri-viiri, lõokõnõ,
kos mu kulla pesäkene?
Varikun varva pääl,
uibun ossa pääl.
Koes see varik jäie?
Vanamiis tedä maha ragi.
Koes see vanamiis jäie?
Tsiapahta pagõsi.
Koes see tsiapaht jäie?
Tuli teda ärä palut.
Koes see tuli jäie?

Vihm teda ärä kistut.
Koes see vihm jäie?
Maa ala vaivu.
Koes see maa jäie?
Kana tedä üles sapits.
Koes see kana jäie?
Taivade linnas'.
Mingas sinna perrä minti?
Hõbetsõide helmiga,
kullatsõide korvega,
vasitsõide vangõrdegä.

RKM, Mgn. II 66 d < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste k. - H. Tampere ja S. Lätt < Emilie Kaldalu, 65 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

10. Üks talupoeg võttis naise

(laulnud Emilie Kaldalu)

Üks talupoeg võttis naise,
üks talupoeg võttis naise,
Uh-uh-uh-uh ilusa naise,
uh-uh-uh-uh ilusa naise.
See naine võttis lapse,
uh-uh-uh-uh ilusa lapse.
See laps iks võttis ammõ,
uh-uh-uh-uh ilusa ammõ.
See amm iks võttis tüdruku,
uh-uh-uh-uh ilusa tüdruku.
See tüdruk võttis sulase,
uh-uh-uh-uh ilusa sulase.
Sest sulasest sai talupoig,
uh-uh-uh-uh ilus talupoig.

See talupoig lahkus naisest,
uh-uh-uh-uh ilusast naisest.
See naine lahkus lapsest,
uh-uh-uh-uh ilusast lapsest.
See laps iks lahkus ammõst,
uh-uh-uh-uh ilusast ammõst.
See amm iks lahkus tüdrukust,
uh-uh-uh-uh ilusast tüdrukust.
See tüdruk lahkus sulasest,
uh-uh-uh-uh ilusast sulasest.
Sest sulasest sai talupoig,
uh-uh-uh-uh ilus talupoig.

(Kõiki kordab nagu esimene salm)

RKM, Mgn. II 67 b < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste k. - H. Tampere ja S. Lätt < Emilie Kaldalu, 65 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

11. Vara vaeslapseks (Hargla)

(laulnud Liine Rukkisaar)

Imä rutas varha, imä rutas varha vällä koolta,
imä rutas varha vällä koolta.
Enne muida, enne muida mulda minna,
enne muida mulda minnä,

jätt mu maha, jätt mu maha marjasuuru,
jätt mu maha marjasuurut,
kivi kõrval, kivi kõrval kirbusuurut,
kivi kõrval kirbusuurut.

RKM, Mgn II 69 e < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste as. - H. Tampere < Liine Rukkisaar, 58 a. (1957). Lit. E. Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

12. Oma ema ja võõrasema ootavad koju. Ema haual (Hargla)

(laulnud Minna Kokk)

Võõras õks emä, võhlu emä,
võõras võhlu armuline,
nägi õks kauest tulevat,
vällä müüdä välküvat.
Pand õks kivi kirstu pääle,
kannu kaase nulga pääle.
"Jop jo tulõ suuri süüjä,
suuri süüjä, suuri juuja.
Vällä ta süü härja söögi,
vällä juu härja joogi.
Taale õks tooge tuubriga,
kandkõ paari pangõga."
Uma õks imä armu imä,
uma helde, armuline,
nägi õks kauest tulevat,
vällä müüdä valkuvat.
Võtt õks kivi kirstu päält,
kannu kaase nulga päält.
"Jop jo tule tütärene,
jop jo kallus kanassõnõ."
Pand õks piimä peesünemma,
lihakese löügünemmä.
"Taale õks tooge toobiga,
kandke ka kanniga."
Imä õks viidi tarõst vällä,
armu aste üle läve.
Imä õks viidi teede mööda,
armu tiiviirt müüdä.
Imä õks viidi matusõdõ,
armu astõ üle aia.

Imäle hauda kaavõti,
armu man karõli.
Imä õks hauda panti,
armu ala lammõsi.
"Tõsõ no üles, imäkene,
karga üles, kasvataja!
Tulõ õks teedä näitämäie,
radasida rajamaie."
"Ei või tõusta, tütrekene,
karadaki, kanasõkõnõ.
Rist om rassõ rindu pääl,
kääbas rassõ kässi pääl.
Sinelihe silmä pistva,
jahelihe jala' pitsitase."
Oleks ma ks tiidnu Tooni tarõ,
tiidnu Tooni tarõ läve,
ussõ ma oleks toonu uma imä,
ussõ kandnu kasvataja.
Lipe ma(ole)s tennu luuakude,
mugla musta mollikude.
Mant ma oles mõsknu maahaisu,
suu mant surmahaisu,
kässi mant kääpähaisu,
rindu mant ristihaisu.
Pistü ma(ole)s pandnu pirru tuka nõila,
saisu saina nõjale,
too ol(e)s minu kutsunu kullakõsõs,
hõiganudki hõpõkõsõs.
No minu kutsutas kuratis,
manitas maa joosikus.

RKM, Mgn. II 72 a < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - H. Tampere ja O. Niinemägi < Minna Kokk, 64 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

13. Vara vaeslapseks (Hargla)

(laulnud Minna Kokk)

Imä ruttas varha vällä koolta,
enne muid mulda minnä,
jät't mu varha vaesõs,
enneaiga armõtus.
Maha ma jäie marja suuru,
põrmandulle põrmu suuru.
Sugu õks käske meid suhe viia,
võsa võrõngude hiitä.
Esä oli tõtõlik,
tõtõlik ja mõtõlik,
võt't õks ütte käe perrä,
tõsõ võt't ola pääle.
Veie meid alla oja viirte,
taivalinde kasvatada.
Hani õks meile hammõ ummõl,
pääsükene pää sugõ,

suvilind suu mõsk,
künnilind jala' känge.
Säält ma õks lat's laulu' sai,
säält ma sõsar sõna sai.
Kuuo ma jäti kotitävve,
siia tõie seegatävve,
pallu panni palajatävve,
tii viirde tekitävve.
Too tulgu õks muka jutelema,
kõndku muka kõnõlama,
keä mõist tuhast tuudi tettä,
linaluist leevä kütsä.
Sada ma lüü saina vasta,
tuhat lüü tulpa vasta.

RKM, Mgn. II 72 b < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - O. Niinemägi ja I. Trikkel < Minna Kokk, 64 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

14. Neiu meelitab poissi (Hargla)

(laulnud Minna Kokk. Eelneb vestlus laulikuga)

Minna Kokk : Koigile võid juurde ütelda toot, kui tahad, too ei ole ju oluline. Too kas'ke sobis ju ju ega viisi perra ja siis pulmalaulule võid too kas'ka ja kanike juurde laulda kui tahad.

H. Tampere : Ikka kõik jah.

M. K. : Aga mulle too väga ei meeldü.

H. T. : Võtame kõik need pulmalaulud, mis siin oli. Mi iks veli virgakene. Mi iks neiu noorekene. Vellekene, ellekene. Peiupoissi pehmekene.

M. K. : Jah, jah, jah.

H. T. : Ja need kah, mis siin olid.

Mi õks veli virgakõnõ,
virgakõnõ, targakõnõ.
Kohe õks veli lät's kündemä,
kündemä ja külvemä,
sinna neiu tsia tsiirit,
sinna neiu karja kargut'.

Pett mi velle pedäjüste,
kutsõ mi velle kuusistude.
"Kulla veli, kae minnu,
marjaveli, maidsa minnu,
mul om man makushais,
nisä man ninnihais."

RKM, Mgn. II 73 a < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - H. Tampere ja O. Niinemägi < Minna Kokk, 64 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

15. Dvatsat let slušilsa mina (Hargla)

(laulnud Minna Kokk)

Dvatsat let slušilsa mina,
olin soldat rädavoi,
lassin püssist tina silmi,
türgil silmi, oi, oi, oi.
Plevna linnas tõstsin kärä,
mina tuhat türgiga,
kõigil karvad maha kaksin,
habõmõd ka juurtega.
Ütskõrd sain ma Osman paša
kõrvust kinni pidada,

ütlesin: "Pastoi tõ naša",
tahtsin kodu vedädä.
Kindral seda kõrvalt nägi,
ütles mulle: "Maladets,
sa võid kohe koju minna,
oled umnõi tšelavek."
Säält sain solotoje raha
rinda suure ristiga,
eta harašo, ne paha,
toob mul sisse kopiga.

RKM, Mgn. II 73 h < Hargla khk., Mõniste v., Mõniste rdtj. - H. Tampere ja O. Niinemägi < Minna Kokk, 64 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

16. Kolm õuna (Hargla)

(laulnud Pauline Pihlak)

Mitu ossa uibun om?
     Vis-vas-veereli,
     hoi marja, hoi marja,
     pikk pilli hainamaalõ.

Kolm ossa uibun om.
Mitu ubinat ossan om?
Kolm ubinat ossan om.
Üt's om kullat kullaga,

tõnõ hõbet hõpõga,
kolmas vaset vasega.
See mis kullat kullaga,
see saab minu emale.
See, mis hõbet hõpõga,
see saab minu esäle.
See, mis vaset vasega,
see saab minu sõsarale.

RKM, Mgn. II 83 a < Hargla khk., Mõniste v., Kilvaku t.- H. Tampere < Pauline Pihlak, 72 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

17. Leigarimäng (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

"Tõsõ lekõri läävä."

"Midäs lekõri tahtva?"

"Lekõr tahtsõ leiku lüvvä,
leiku lüvvä, eiku lüvvä
selle kehväle talulõ,
selle uuõlõ murulõ."

"Mis mi anna lekõrile?
Ei olõ kulda.
ei olõ hõbõ(h)õt,
ei tinna tettüt,
ei vaskõ valetut."

"Kuri ool ti kullastõ,
õel teie hõbõõstõ.

Es teil kotun kuldasepä,
tii veeren tinasepä,
vanial vaskisepä.
Mi taha (h)errä,
pääle (h)errä esändet."

"Võta, võta (h)errä,
pääle (h)errä esändet."

"Sai tark tallipoiss,
(h)oolikas (h)obõstõpoiss,
talli söödi, talli joodi,
taga talli tantsutõli,
läbi akna anni aina',
läbi pilu pisti kaara'."

RKM, Mgn. II 90 a < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

18. Kuri perenaine (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Aeti mu mõtsa, aeti mõtsa hummokult,
varra inne, varra inne valgõt,
anti mul peiu, anti peiu pikk vits,
kanŽdli ala', kanŽdli ala' karjavits.
Olõs mul olnu, olõs mul olnu uma imä,
elänü, elänü uma esä,
andnu mul peiu, andnu peiu piimämuru,
kanŽdli ala', kanŽdli ala' karjamuru.

Võõras a?d peiu, võõras a?d peiu pikä vitsa,
kanŽdli ala', kanŽdli ala' karjavitsa.
A?d luu, a?d luu, ütel' liha,
a?d koorigu, a?d koorigu, kuulut' är,
a?d sisu, a?d sisu, pist silmä,
nädsä leevä, nädsä leevä, är ?aagut'.
Imä a?d liha, imä a?d liha, ütel' luu,
a?d tükü, a?d tükü, ütel tühä.

RKM, Mgn. II 90 b < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

19. Karja kauplejad (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Istõ ma suu, istõ ma suu mättalõ,
rabasuu, rabasuu rampõlõ,
naksi kulda, naksi kulda kodamõ,
siidilangu, siidilangu segämä.
Manu tul'l kat's, manu tul'l kat's kaubamiist,
teretilli, teretilli neitsikeist.
Istõ ma suu, istõ ma suu mättilõ,
rabasuu, rabasuu rampõlõ,
naksi ma kulda, naksi kulda kodamõ,
siidilangu, siidilangu segämä.
Manu tul'l kat's, manu tul'l kat's kaubamiist,
teretilli, teretilli neitsikeist:

"Tere, neitsi, tere, neitsi, ninnisukka,
tere, kabu, tere, kabu, kardakänga!
Kas sa müüd, kas sa müüd mulle ärgä,
kauplõd mullõ, kauplõd mullõ kaarasüüjät?"
"Ei ma müü, ei ma müü, sulle ärgä,
kauplõ sullõ, kauplõ sullõ kaarasüüjät,
enne ku kägu, enne ku kägu kängin käü,
sisask siidi-, sisask siidirõivin,
pihu pikin, pihu pikinä põllin,
sõs ma müü, sõs ma müü sullõ ärjä,
kauplõ sullõ, kauplõ sullõ kaarasüüjä,
kauplõ sullõ, kauplõ sullõ kaarasüüjä."

RKM, Mgn. II 90 c < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

20. Neiu meelitab poisi metsa (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Poig mul mäele künd,
     ka?ke,
verevile, veitsilõ,
kirevile härisilõ.
Sinnä ti sõsar tsia tsiiret,
tsia tsiirit, karja kargut'.

Sõir täl ol'l sõba all,
vatsk valgõ räti sisen.
Kut's mu poja kuusistullõ,
pet't poja pedästullõ,
haugutilli aavistullõ,
ala tä sõkk sõnajala',
pääle katŽt kastehaina.

RKM, Mgn. II 90 d < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

21. Kaugele mehele. Kodus käimas (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Nika om kotun, nika om kotun kuukiit,
laanõ veeren, laanõ veeren lauljit,
koni om imäl, koni imäl tütrid,
kallil imäl, kallil imäl kanasid.
Viidi tütäri, viidi tütäri kotust,
viidi kana, viidi kana kavvõdõlõ.
Jääse kuukma, jääse kuukma kuiva' kuusõ,
laulma ladvultõ, laulma ladvultõ pedäje.
Tulõ kodu, tulõ kodu, tütäreni,
kodu astu, kodu astu, armõeni.
Joba no tulõ, joba no tulõ tütäreni,
joba astus, joba astus armõeni.
Veli lät's virka, veli lät's virka viina perrä,

esä äkke, esä äkke (h)ärgä tapma.
"Imäkene, imäkene, hellekene,
esäkene, esäkene, kullakõnõ,
õs ma tulõ, õs ma tulõ söögi tõttu,
õs ma joose, õs ma joose joogi tõttu.
Tulli ma uma, tulli uma imä armu,
kurba süänt, kurba süänt kustutõmõ,
leinamiilt, leinamiilt meelüteme.
Kodu mul jäi, kodu mul jäi kuvvõ söögi,
ahju jäi, ahju jäi (h)aniliha,
põrmandulõ, põrmandulõ põrsaliha.
Latsõ jäi manu, latsõ jäi manu laulõmaie,
pere pilli, pere pilli puhkumaie."

RKM, Mgn. II 91 b < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

22. Oma kodu ja peiukodu (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Käve tibu ma murul,
tantsõ, tibu, tanumil.
Õs mu täü imäl lüvvä,
õs täü esäl torõldõ,
õs vellele vihadõ,
vellenaasõl naaratõllõ.
Veli pa?d pirru purtõs,
olekõrre kõnnikis.
Õs murru mul pird purtõn,
olekõrs kõnnikin.
Sai ma näiu(s) saanus,
tõistõ tallu viidüs.
Peig pa?d puu purtõs,

kõopaku kõnnikis.
Murdu mul puu purtõn,
kõopakk kõnnikin.
Perrä no kai peiuimä,
perrä peiu kasvataja:
"Kunas see uhmõr olulõs,
tarupakk tasavus."
Taat võid hiitä hirre ette,
taat võid panda palgi ette.
Imäkene, ellekene,
esäkene, kullakõnnõ,
lase sa hiirul hirsi vetta,
paadil palki painutõlõ.

RKM, Mgn. II 91 d < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

23. Karjaselaul (Urvaste)

(laulnud Helmi Vill)

Imäkene, imäkene, ellekene,
imäkene, imäkene, ellekene,
kas ma karja, kas ma karja kodu aja,
vai Kirja, vai Kirja kodu keerä?
Kas om valmis, kas om valmis va?kajuuk,
havutõdu, havutõdu lehmähaina?
Ku ei olõ valmis, ku ei olõ valmis va?kajuuk,

havutõdu, havutõdu lehmähaina,
aja ma karja, aja ma karja kavvõdõllõ,
Kirjä keerä, Kirjä keerä muilõ mailõ,
kon noo kure', kon noo kure' kulda söövä,
hani hal'last, hani hal'last hõbõhõt,
kikas kesvä-, kikas kesväuhakid,
kana kaara-, kana kaarasõkõlid.

RKM, Mgn. II 91 e < Karula khk.< Urvaste khk., Vana-Antsla v.- H. Tampere ja A. Garshnek < Helmi Vill, 43 a. (1957). Lit. E. Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

24. Karjane tahab koju (Urvaste)

(laulnud Rosalie Hankov)

Läke kodu, külä karŽusõ!
Kodu meida oodetase,
üle aia huigutas.
Imä uikis, upin peon,
esä kai, kala käen.
Upin lõppi uikõn ärä,
kala kätte kaedõn.

Ei mi tohe kodu minnä,
kotun kurja perenaise,

vihatsemba vellenaise,
unitsemba onunaase.

Ajami karja kavedalle,
ligi liina lepistikku,
taga Tartu tanumidõ,
kon ei kuule kure hellü,
tõsõ tare tõlva hellü,
kon nee kure kulda sõie,
hani haljast hõbedat.

RKM, Mgn. II 99 a < Rõuge khk., Tsooru v. < Urvaste khk. - H. Tampere ja O. Niinemägi < Rosalie Hankov, 74 a. (1957). Lit. E.Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

25. Vihmakene, vellekene (Urvaste)

(laulnud Rosalie Hankov)

Vihmakõnõ, vellekene,
är sa minnu hämmäku,
likõs teku linnukõist.

Ei ole kotu, kon ma kuivu,
ei ole tare, kon ma tahena.
Kodu kuiva kuuse all,
tare tammelehe all.

RKM, Mgn. II 99 b < Rõuge khk., Tsooru v. < Urvaste khk. - H. Tampere ja O. Niinemägi < Rosalie Hankov, 74 a. (1957). Lit. E.Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

26. Omaksed ajavad ära (Rõuge)

(laulnud Maali Käärman)

Joosi, joosi üle mää-i,
läbi hal'l'a lepistü.
Sääl ma näie esäkeist
tarulauda tahumas.
"Oh, mu kulla esäken,
kas sa ta'd, ma avita?"
Esä minnu ärä pe??
oma tarulauaga.

Joosi, joosi üle mää-i,
läbi hal'l'a leppistü.
Sääl ma näie emäkeist,
leibä ahju panema(s).
"Oh, mu kulla emäken,
sa sa ta'd, ma avita?"
Emä minnu ärä pe??
oma levälapjuka.

Joosi, joosi üle mää-i,
läbi hal'l'a lepüstü.
Sääl ma näie sõsaräkeist
kirivät kinnast kodamas.
"Oh, mu kulla sõsareken,
kas sa ta'd, ma avita?"
Sõsar minnu ärä pe??
oma kirivä kindäga.

Joosi, joosi üle mää-i,
läbi hal'l'a lepistü.
Sääl ma näie vennakeist,
maakõist siis künnava(t).
"Oh, mu kulla vennaken,
kas sa ta'd, ma avita?"
Vennakene minu ärä pe??
oma pikä piitsaga.

(Kordab iga värssi.)

RKM, Mgn. II 103 b < Rõuge khk., Vana-Roosa v., Varstu k. - H. Tampere < Maali Käärman, 66 a.. (1957). Lit. E.Tampere (1978), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

27. Loomine (Tõstamaa)

(laulnud Liisu Orik)

Kelle õuese õunapuu ja?
Meie õues õunapuu.
Metu oksa õunapuul ja?
Kolm on oksa õunapuul.
Metu õita oksale ja?
Kolm on õita oksale.
Metu õita õunale ja?
Üks on õuna õiele.

Tuli tuul ja tõstis torma,
raputas õunade meresse.
Merest tõustis üles kirju lindu,
lendas meie õuest läbi,
meie alla kopelisse,
Meie koplis kolmi põesast:
üks on põesas hõbepõesas,
teine põesas vaskepõesas,

kolmas kullakeeruline.
Lind (h)akkas pesa pesitama,
puuraagu korjama.
Sai siis pesa valmis saanuks,
(h)akkas mune munema ja
sai siis munad munetud.
Ta (h)akkas neida auduma ja
sai need munad autud.

(H)akkas poegi kasvatama,
kasvatama, kangutama.
Sai need pojad kasvatud ja
kasvatud ja kangutud.
Hakkas neida pillama:
ühe pani päevaks peale ilma,
teise taevas kuudesse,
kolmanda kiviks põllu peale.

RKM, Mgn. II 1093 e < Tõstamaa khk., Tõstamaa v., Alu k., Põlde t. - H. Tampere < Liisu Orik, 93 a. (1965). Lit. E.Tampere (1986), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

28. Öösel üksi (Kanepi)

(laulnud Hella Keem)

Isä läts imäga magama,
nooremp veli noorikõga.
Ko(h)es ma vaene lähä?
Vana särk mu sängikene,
vana kask mu kaasakõnõ.
Kääna no suu saina poole,
kirbuga kenäste kõnõlda.

Kirp ol'l kõrk, es kõnela,
lutik laisk, es lausu sõnna.
Sõs mina uigi, sõs mina iki,
uigi umma uinutajat,
kaskasiilu katijata,
särgisiilu säädijäta.

RKM, Mgn. II 249 a < Tartu linn < Kanepi khk., Kooraste v., Karsti k. - E. Tampere ja L. Briedis < laulnud Hella Keem, 44 a. < Anna Iismail (temalt õpitud) (1959). Lit. E.Tampere, redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

29. Lind lohutamas (Kanepi)

(laulnud Hella Keem)

Iki, iki, mina vaene,
iki alan mar'aaian.
Kes sis minno kaema tulli?
Sinisilmä tsirgukõnõ,
ilma päätä pääsokõnõ.

Mi esi sõsaritsi,
üte, kate, kolmõkõsõ,
üten meile vöö võeti,
üten koeti pallapoolõ'.
Suga ütel', mul ol'l surma,
nitsevarva, meil ol'l vaiva.

(Kordab iga värssi.)

RKM, Mgn. II 249 b < Tartu linn < Kanepi khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere (1979), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

30. Ema haual. Ema armud (Kanepi)

(laulnud Hella Keem)

Väikene olli, es ma's näe,
kunas mul kuuli uma imä.
Karjan käve löüse ma,
koes ol'l imä matetu.
Valgõ liiva mäe sisse,
suure al'la turba ala.

"Tõsta pääd, oh imäkene,
mina tõsta turbakõist!"
"Ei saa tulla, tütrekene,
pääd tõsta, tsirgukõnõ.
Rist mul rassõ rindu pääl,
kääbäs rasse kässi pääl.
Rist ei lase ringutada,
kääbäs kässi küünütädä."

"Ma sul kaiba, uma imä,
mis mul tegi võõras imä.
Võõras imä minno pesse

viis kõrd pääväl vitsaga.
Võõras imä minno aije,
uibo ala vitsu ot'sma.
Mina lätsi uibu ala,
nii ku uma imä mano.
Uibust satte häelmit,
minu silmist pisarit.
Kõik mu silmäpisara
mingu hõppõkarika."

Imä viidi ussest vällä,
arm karas aknast vällä.
Imä viidi tiid pite,
arm lät's tii viirt pite.
Imä hauda kaevõti,
arm ümbre kareli.
Imä hauda panti,
arm ala aeti

(Kordab kahe värsi kaupa)

RKM, Mgn. II 249 c < Tartu linn < Kanepi khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere (1979), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

31. Miks ei mullu tulnud (Kanepi)

(laulnud Hella Keem)

Oles sina inne, joeda, mulle tulnu,
     joeda mulle tulnu,
     ai-lii, mulle tulnu, jo!
Ma oles sulle ammu, joeda, kambre tennü,
     joeda, kambre tennü,
     ai-lii, kambre tennü, jo!
Kanamunest, joeda, kambre tennü',
     joeda, kambre tennü,
     ai-lii, kambre tennü, jo!
Pardsimunest, joeda, paari' pannu,
     joeda, paari pannu,
     ai-lii, paari pannu, jo!

Rästämunest, joeda, rästäsviho,
     joeda, rästäsviho,
     ai-lii, rästäsviho, jo!
Tedremunest, joeda, trepi tennü,
     joeda, trepi tennü,
     ai-lii, trepi tennü, jo!
Sisse säädnü, joeda, siidisängü,
     joeda, siidisängü,
     ai-lii, siidisängü, jo!

RKM, Mgn. II 249 d < Kanepi khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere 1979, noodist. H. Kõmmus.

32. Tunnen tuima (Põlva)

(laulnud Hella Keem)

Velekene, helläkene,
kui lääd naista kosjomalle,
püvelindu püüdemälle,
ubasuusta otsimalle.

Sõidad sa läbi Sõmmerpalu,
ajad sa läbi Ahja valla.
Ajad sa hiiro hiivale,
ajad sa varsa vatole.
Sa es saa naista naarulista,
kaasa kaalaarvulista.

Võta minno ütehnänni,
mina tunne tuima näio,
näe nuu näio nälätse.
Tuimal omma tutsaku hjuuse,

kur'al musta silmakolmu,
vihatsel omma silma vesitse,
pahatsel om pale punane,
laisal laia särgisiilo,
madalal maani sukakirja,
pikk lääb pingile magama.

Võta sina tillokõnõ,
tillokõnõ, teräväkene,
ullikõnõ, usinakõnõ,
kiä mõist iks esi minnä,
mõist muida opata,
käs'k muid, käuse esi,
aase muid, astus esi.
Usse käivä pirr ja parr,
lat's täl ripus rinna otsah.

(Kordab iga värssi)

RKM, Mgn. II 252 a < Tartu linn < Põlva khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere (1979), noodist. H. Kõmmus.

33. Lind lohutamas (Põlva)

(laulnud Hella Keem)

Iki, iki ma jo vaene,
iki, iki, iki, iki ma jo vaene.
Iki alla mar'a-aida,
iki alla, iki alla mar'a-aida.

Kes sis minno kaema tulli,
kes sis minno, kes sis minno kaema tulli?
Sinisilmä tsirgukõnõ,
sinisilmä, sinisilmä tsirgukõnõ,

vaskijalga varbõlanõ,
vaskijalga, vaskijalga varbõlanõ,
Küsütõlli, nõvatõlli,
küsütõlli, küsütõlli nõvatõlli:
"Mis sa ikõt, tütereni,
mis sa iket, mis sa iket, tütereni?
Kas sa iket elu kõrda,
kas sa iket, kas sa iket elu kõrda?"

Rohkem ei mäleta.

RKM, Mgn. II 252 b < Tartu linn < Põlva khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere (1979), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

34. Mida annan lauliku laitjale (Põlva)

(laulnud Hella Keem)

Laalasigi mitu laulu,
mitu viit ma veeretässi,
oles mul imä kuulemanna,
sõsar sõnno võtemanna.
Võõras veese viisi vesile,
lask mino laalo laineille.
Laidetum mino laulemine,
kõneldum mino kõndimine,
arvat jala astumine,
sorit suu mõskõmine.

Mis ma no anna sorijalle,
kingi keelepessijälle?
Pütü tuld, tõsõ tõrva,
kolmandama kuumõ kivve.
Hussi su huulile mingu,
palonõia palgõõllõ.
Surma mingu mino sorija,
kärnä mino kärätäijä,
paisihe mino pajataija!

(Kordab iga värssi)

RKM, Mgn. II 252 c < Tartu linn < Põlva khk. - E. Tampere ja L. Briedis < Hella Keem, 44 a. (1959). Lit. E. Tampere (1979), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus.

35. Üks noor ja illos tütarlat's (Põlva)

(laulnud Alice Porosson)

Üks noor ja illos tütarlat's
jäi järel vanembist,
ta käis ja hulkus mööda maid
ja palus jumalat:
"Oh; minu helde esake,
mis pean tegema?
Kolm ööd, kolm päiva söömata,
seal pimme mõtsa sees."

Üts hääl siis ütel ülevalt:
"Oh, tõuse üles sa,
ja mine sinna mäele,
sääl saab sul kingitus.
Üks valge linnusulist kleit
saab sälga pantud sul,
siis oled sa kui tuviken
ja vaga linnuken."

RKM, Mgn. II 1120 d < Põlva khk. - H. Tampere < Alice Porosson, 68 a. (1965). Lit. E. Tampere (1977), noodist. H. Kõmmus.

36. Valge jänes (Põlva)

(laulnud Alice Porosson)

Oh, sa vana valgõ jänes,
     oh sina vana, tsiri-tsimmi, valgõ jänes.
Kos sa eela ööse olid?
Mooste mõisa sanna pääl.

Sääl tuli härra kaema.
Jänes mõtsa tsiu-tsäu.
Koerad taga kiu-käu.

RKM, Mgn. II 1121 g < Põlva khk.- H. Tampere < Alice Porosson, 68 a. (1965). Lit. E. Tampere (1977), noodist. H. Kõmmus.