Panel 8. Intersubjektiivsus ilukirjanduslikus proosas/Intersubjectivity in literary fiction (ENG)

Organizer:Raili Marling (University of Tartu), raili.marling@ut.ee

Paneelis analüüsitakse subjektsuse ja intersubjektiivsete suhete kujutamist erievates keeltes (eesti, inglise, saksa, prantsuse) kirjutatud ilukirjanduslikus proosas. Vaadeldakse nii intersubjektiivsust teksti tasandil kui ka tekstis peituvaid potentsiaali luua intersubjektiivne side lugejaga. Intersubjektiivsuse mõtestamiseks kasutatakse Edmund Husserli, Simone de Beauvoiri, ja Jacques Lacani ideid. Ilukirjanduslikud kujutused on üks võimalus intersubjektiivsuse mudeldamiseks ning aitavad seega laiendada arusaama keelelistest intersubjektiivsuse loomise võimalustest.

Intersubjectivity in literary fiction

The session is dedicated to the representation of subjectivity and intersubjectivity in literary fiction written in different languages (Estonian, English, German and French). The focus will be on intersubjectivity represented in the text and also the textual potential to create intersubjective relations with the reader. Intersubjectivity will be interpreted through the work of Edmund Husserl, Simone de Beauvoir, and Jacques Lacan, among others. Literary representations are viewed as a means for modelling intersubjectivity and it therefore expands the linguistic understanding of intersubjectivity.

P8