P A A R    S A M M U K E S T    X X I I I
E E S T I    K I R J A N D U S M U U S E U M I
A A S T A R A A M A T


Eessõna 7
Artiklid
Tsitaat kui kultuurivälja pingestaja Maarja Lõhmus 11
Austraaliaeestlased: migratsioon, kohesioon ja ruumimudelid Mare Kõiva 33
Rahva( ja )luule piiril: Hans Anton Schults Oskar Looritsa ja Richard Viidalepa käsitluses Katre Kikas 71
Muistend uues kontekstis - geopeituses Mare Kalda 93
Tõrjevormelid kui kõnekäänuliik Asta Õim 117
Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine 19. sajandi soome uurijate reisikirjades Ergo-Hart Västrik 139
Ühe sõjajärgse kuulujutu mitmekülgsest tähendusruumist Eda Kalmre 191
Liivi rahvausundist ja folkloorist Kristi Salve 213
Eesti idiofonid - traditsioon ja “juhuslikkus” Igor Tõnurist 273
Igor Tõnuristi tööde bibliograafia 325
2006. aasta projektid
Herba: Eesti rahvameditsiini ravimtaimede andmebaas internetis Renata Sõukand 341
Projekt “Radar”. Ajaloolise pärimuse kogumisest ja digiteerimisest Helen Hanni 349
Koolipärimus Eestis - viisteist aastat hiljem Piret Voolaid, Astrid Tuisk, Ave Tupits 353
Setu kogukonnad Siberis folkloristi vaatevinklist Anu Korb 363
2006. aasta kroonika
Eesti Kirjandusmuuseum 2006. aastal Janika Kronberg 373
Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika 2006 Annela Oona 377
Arhiivraamatukogu Merike Kiipus 385
Eesti Kultuurilooline Arhiiv Piret Noorhani 405
Eesti Rahvaluule Arhiiv Ergo-Hart Västrik 429
Etnomusikoloogia osakond Triinu Ojamaa 447
Folkloristika osakond Liisa Vesik 459
Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2006 Merike Kiipus 473


http://www.kirmus.ee/Asutus/ar.php       Aastaraamatust:   

ISSN: 1406-5428 (trükis)
ISSN 1736-6356 (võrguväljaanne)
©Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2007
© autorid


© EKM Teaduskirjastus, autorid
© cps. '07

ISSN: 1406-5428, (trükis)
ISSN 1736-6356 (võrguväljaanne)