Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek
Neljapäeval, 24. oktoobril 2013 kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42)

Folkloristika külalisdoktorandid Hiinast Chao Tang ja Xianfu Liu kõnelevad kaasaegsest hiina folkloristikast.

Üritus toimub inglise keeles

Teema lühitutvustus:
Two Chinese visiting PhD students Chao Tang and Xianfu Liu from the Department of Estonian and Comparative Folklore will give a lecture to introduce Folkloristics in China. Firstly, they will give a brief introduction about China and introduce Ballad Movement and Folklore Collection, which were considered as the beginning of Chinese Modern Folkloristics. Secondly, they will discuss the establishment and development of the discipline of folklore in China and some specific fields of folklore studies from Chinese perspective, such as epics and material culture. Thirdly, they will talk about recent activities and international cooperation in China, e.g., the establishment of Chinese Folklore Society, the Safeguarding Intangible Cultural Heritage, Ten Collections, and other major projects.
Their studies in Estonia are supported by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme (Archimedes Foundation).


Kõik on oodatud kuulama!
ARSi juhatus


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi tänavune kogumiskonverents toimub 28. novembril Eesti Kirjandusmuuseumis ning seekordseks teemaks on „Välja piiritlemine: kus kohtuvad uurija ja uuritav?“

Ootame konverentsile esinema pärimuse, suulise ajaloo, keeleainese jm kogujaid. Kutsume arutama hiljutiste või minevikus toimunud välitööde üle. Tänavune teema puudutab välitööde jaoks olemuslikke metoodilisi küsimusi. Küsime uurija ja uuritava suhte ning selle imaginaarsema või reaalsema välja kohta, milles kogumistöö toimub. Kas väli, kus intervjueerija ja intervjueeritav suhtlevad, on eikellegimaa või uurija ja tema institutsiooni poolt paika pandud mängumaa? Kuidas toimusid välitööd varasematel aegadel ja kuidas nüüd, kas ja kuivõrd on kogumismeetodid muutunud?
Ootame ettekandeid välitöödest ning arutelusid, mis seonduksid konverentsi teemaga.

Teesid saata hiljemalt 31. oktoobriks Merili Metsvahile (merili.metsvahi@ut.ee) või Andreas Kalkunile (andreas@folklore.ee).

ARS-i juhatus

üles     ARS


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ÕHTU
Neljapäeval, 26. septembril 2013 kl 16.15


Kavas:
Ettekanded

Mall Hiiemäe "Lastemängude temaatikast, otstarbest ja muutlikkusest"
Astrid Tuisk "Väike tüdruk ja bränditoode Littlest Pet Shop"
***

Lühitutvustused

Risto Järv. Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist.
Veebisait "Uka-uka".
Mall Hiiemäe. 1000 eesti mängu.
Kaisa Kulasalu. ERA kogumismoodul Kratt.
***

Astrid Tuisk. Lastemängude kogumisvõistluse väljakuulutamine.
***

Raamatuesitlus

Eda Kalmre „The Human Sausage Factory. A Study of Post-War Rumor in Tartu“ (Amsterdam, New York: Rodopi, 2013)
***

Kohapeal on võimalik maksta liikmemakse ning võetakse vastu uusi liikmeid.


Olete väga oodatud! Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Rahvaluule Arhiiv

Info: Merili Metsvahi737 6256, Katre Kikas 58144118, Risto Järv 51904371

Eelteateid: ARSi järgmine koosolek toimub 24. oktoobril (NB! kuupäev!)

28. novembril toimub kogumiskonverents „Välja piiritlemine: kus kohtuvad uurija ja uuritav?“ Täpsem info lähiajal.

P.S. Soovi korral on võimalik liikmemaksu maksta ka ülekandega Akadeemilise Rahvaluule Seltsi arveldusarvele SEB pangas (a/a 10220023690018). Täpsem info liikmemaksu seisu kohta katreki@folklore.ee


Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Janika Oras


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi folkloristika aastapreemia anti kätte ARSi aastakoosolekul 30. mail 2013 Eesti Kirjandusmuuseumis. Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Janika Oras sai preemia väljaande "Vana Kannel X. Paide ja Anna regilaulud" muusikaosa koostamise, kogumiku "Eesti parmupill" toimetamise, ilmunud teadusartiklite ning silmapaistva organiseerimis- ja populariseerimistöö eest 2012. aastal. Eesti folkloristika aastapreemia anti välja kolmandat korda ja see sai teoks Eesti Kultuurkapitali toel.Oodatakse kandidaate Eesti folkloristika aastapreemialeAlanud on Eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide esitamine. Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse 2012. aasta jooksul ilmunud publikatsioone ja teadustegevust.
Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud.
Preemia antakse välja Eesti Kultuurkapitali toel. Ettepanekuid 2012. aasta eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks ootame 10. maiks ARSi juhatusele aadressil: Vanemuise 42, Tartu 51003; või meiliaadressile: eda@folklore.ee.
Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust 2012. aasta jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.

ARSi juhatus
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Vanemuise 42 Tartu 51003

üles     ARS

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Kolmapäeval, 27. märtsil 2013 kell 16.15Kavas on Elo-Hanna Seljamaa ettekanne

"Multikultuursuse paradoksid tänases Eestis"
Ettekanne põhineb Ameerika Ühendriikides kaitstud doktoritööl "A Home for 121 Nationalities or Less: Nationalism, Ethnicity and Integration in post-Soviet Estonia" (2012) ja selleks aastatel 2009-2011 Tallinnas kogutud välitöömaterjalidel.

Olete oodatud kuulama ja arutlema!

ARS-i juhatus

üles     ARS


Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskus
Kultuuriteooria tippkeskus
ning
Akadeemiline Rahvaluule Selts

Talvekonverents 2013
“Folkloor linnas ja linnast”

28.02 - 01.03 Tallinna Ülikoolis

Ajakava ja teesid

Info: Marju Kõivupuu kpuu@tlu.ee, Eda Kalmre eda@folklore.ee

15.02.2013


üles     ARS


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Kolmapäeval, 30. jaanuaril 2013 kell 16.15
Kavas Anu Korbi ettekanne: "Kuidas kujutada Siberi küla? Filmitõest ja eetikast"

TSiberi eestlased enamasti tahavad oma koduküla ja sealseid inimesi filmilinal näha. Samas on korduvalt kurdetud, et võõrad külla tulnud filmijad näitavad oma filmides vaid negatiivset – küla korratuid paiku ja purjus inimesi.
2012. aasta kevadel osales filmimees Vahur Laiapea ERA Siberi ekspeditsioonil, selle käigu põhjal valmis dokumentaalfilm „Võidupäeva ootus Siberi Haida külas“ (re˛issöör Vahur Laiapea, monteerija Urmas Sepp, muusika Jaak Lutsoja, Ikoon 2013, 36´). Filmi põhjal arutletakse filmitõe ja eetika üle.

Kõik huvilised on oodatud kuulama, vaatama ja arutlema!

NB! Koosolek toimub kolmapäeval!!!!

ARS-i juhatus

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2012 “Pildi sisse minek”

Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 09.30
Eesti Kirjandusmuuseumis

Ajakava ja ettekannete tutvustused

Kontakt: Eda Kalmre 7377 741

17.10.2012

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Neljapäeval, 27. septembril 2012 kell 16.15
Esinejateks on:
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna külalisprofessor Dr. Rabindranath Sarma (Jharkhandi ülikool, India), kes räägib Kirde-India folkloristikast.

TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna külalisdoktorant Purabi Baruah (North-Eastern Hill University, Shillong, India), kes räägib Manasa jumalanna austamisega seotud rituaalidest Assamis, Kirde-Indias. Külalisdoktorandi teadustööd Tartu Ülikoolis toetab Euroopa Sotsiaalfond DoRa programmi raames.

Ettekanded on inglise keeles.

Olete oodatud kuulama ja arutlema!ARS-i juhatusEesti folkloristika aastapreemia sai Madis Arukask31. mail anti teist korda välja Eesti folkloristika aastapreemia. Preemia määramisel arvestati ühe kalendriaasta jooksul ilmunud publikatsioone ja populariseerivat tegevust.
2011/2012 preemia sai Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena osakonna eesti keele ja kultuuri muukeelsete dotsent Madis Arukask, kelle teadustegevus on olnud erakordselt viljakas, mitmekülgne ning folkloristika piire avardav. Preemia anti kätte Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul. Preemia asutas 2011. aastal Akadeemiline Rahvaluule Selts (ARS) koostöös Eesti Kultuurkapitaliga tunnustamaks kõrgel professionaalsel tasemel teaduslikku või/ja teadustulemusi populariseerivat tööd folkloristikas, meie rahvuskultuuri ühes keskses valdkonnas.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
hooaja lõpu koosolek
Neljapäeval, 31. mail 2012 kl 16.15Kavas:


1.Tiiu Jaago - Ununevad asjad (Karuse khk Petaaluse külaga seotud uurimisainesest)
2. Eesti folkloristika aastapreemia saaja väljakuulutamine
3. ARS-i tegevuse aruanne
4. Vana Kandle kümnes keel

Ootame rohket osavõttu!

Ühtlasi anname teada, et koosoleku eel on võimalik maksta 2012. aasta liikmemaksu (3.20 EUR, pensionäril, üliõpilasel - 1.60 EUR).

ARS-i juhatusOodatakse kandidaate Eesti folkloristika aastapreemialeAlanud on Eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide esitamine.
Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse ühe kalendriaasta jooksul jüripäevast (23. aprill) kuni järgmise aasta jüripäevani ilmunud publikatsioone või muud teadustegevust. Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud. Kandidaatide seast valib preemia saaja vastav komisjon, kuhu kuuluvad ARSi juhatuse liikmed (5 inimest) ning juhatuse kutsel kaks ARSi lihtliiget neist folkloristikaga tegelevatest institutsioonidest, mis ei ole parasjagu juhatuses esindatud. Preemia antakse välja Eesti Kultuurkapitali toel.
Ettepanekuid 2012. aasta eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks ootame 8. maiks ARSi juhatusele aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003 või eda@folklore.ee. Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust vastava perioodi jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.
ARSi juhatus
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Vanemuise 42
Tartu 51003Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Neljapäeval, 29. märtsil kell 16.15


Neljapäeval, 29. märtsil algusega kl 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis folklorist Kristi Salve juubelile pühendatud ettekandekoosolek.
Kavas:
Madis Arukask: Tabud ja seksuaalsus vepsa karjusemaagias
Kristi Salve: Alliteratsioon ja allikakriitika. Tähelepanekuid vepsa rahvaluule lühivormidest

Info: Eda Kalmre 7 377 741
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 16.15Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek toimub neljapäeval, 26. jaanuaril kl 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Koosoleku teemaks on "Uusvaimsed tõlgendused: alternatiivi otsijatest lugude loojateni"
Kõnelejateks on:
Religiooniantropoloogia doktorant Marko Uibu - tõstatab oma ettekandes küsimuse uue vaimsuse individuaalsest otsimisest ning autoriteetidest, mis sel teel oluliseks saavad.
Folkloristika eriala doktorant Kristel Kivari - analüüsib energisammaste ümber koonduvat uut kohapärimust, maaenergeetikaga seonduvat seltsitegevust ning erinevaid suundumusi selles.

Info: Eda Kalmre 7 377 741
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Neljapäeval, 25. novembril kell 16.15


Kavas on Marju Kõivupuu ettekanne "Siirdeühiskonna siirderiitused".
Teema laienduseks:
Postsotsialistlikke siirdeühiskondi iseloomustab paralleelsete sümbolite, väärtuste ja identiteetide süsteem, mis on tingitud uue ehk lääneliku ja vana ehk nõukoguliku segunemisest. Siirderiituste iseloomu määrab ka suuresti nende paiknemine religioossuse-ilmalikkuse teljel. Siirderiitused – olgu nad läbi viidud siis religioossel, sotsiaalsel või meelelahutuslikul eesmärgil – väljendavad vajadust märgistada inimese muutuvat olukorda.

Enamik inimelu keskseid rituaalseid sündmusi on seetõttu (ka) sotsiaalsete piiride ülesed ehk teisisõnu - sotsiaalsed siirderiitused. Need riitused kajastavad-peegeldavad üldjuhul indiviidi bioloogilises elutsüklis toimuvaid muudatusi (lapsest täiskasvanuks, tööjõulisest inimesest vanuriks jne), kuid elu pöördepunkte tähistavatel rituaalidel on ka võtmeroll ühiskondlike süsteemide loomisel ja hoidmisel – nende kaudu toimub nii grupisisene kui grupiväline kommunikatsioon. Ettekandes esitatakse rohkelt teemakohaseid näiteid.

Info: Eda Kalmre 7 377 741


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2011 “Eetika ja valikud”

Neljapäeval, 27. oktoobril kell 10.00
Eesti Kirjandusmuuseumis

Selle aasta kogumiskonverentsil on erilise tähelepanu all kogumis – ja uurimistööga seotud eetilised normid ja valikud.

Ajakava ja ettekannete tutvustused

Kontakt: Eda Kalmre 7377 741, Pihla Maria Siim 52 77 937

21.10.2011
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ettekandekoosolek
Neljapäeval, 22. septembril kell 16.15


Kavas on soome kasvatusteadlase Liisa Granbom-Herranani ettekanne “Proverbs from childhood: what was accentuated in the early 20th century” (Lapsepõlve vanasõnad: millele pöörati tähelepanu 20. sajandi algul”).

Info: Eda Kalmre 7 377 741Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
seminar-retk Peipsiveerde
7. juunil 2011

Programm:
Raja vanausuliste palvemaja
Sääritsa küla pärimuse ja jutustajate Anna Lindvere ja Aliide Õunapiga seotud kohad
Rannamõisa tuhandeaastane tamm
Kodavere kirik ja surnuaed
Kallaste vanausuliste palvemaja, surnuaed ja liivakivipaljand
Varnja küla

Peipsiveerest kõnelevad:
Ossip Jotkin ja Jekaterina Mark "Vanausuliste asustusajaloost, usundist, kommetest ja elu-olust"
Mall Hiiemäe "Kodavere kihelkonna jutuvestmistraditsioonist, jutustajatest ja pärimuspaikadest"
Vello Paatsi "Kultuuriloolisi tähelepanekuid Kodavere kihelkonnast ja vanausuliste aladelt"

Ühispiknik toimub enne Kallastet, pärastlõunane söömine Kolkja sibularestoranis.

Seminar-retke toetab Eesti Kultuurkapital.

Info: Eda Kalmre 7 377 741

Kalle Voolaiu fotod seminar-retkest

6.06.2011


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 26. mail kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Piret Voolaidi doktoriloeng
"Eesti mõistatused muutuvas kultuurikontekstis"

Eesti mõistatuste arhiivimaterjal ja selle põhjal loodud žanritüpoloogilised internetiandmebaasid kujutavad meediumit, mis võimaldavad mõistatusi vaadelda eri ajastuid siduva dünaamilise žanrina. Ettekande eesmärk on positsioneerida mõistatusi (kui kommunikatiivset folkloorižanrit) ühiskonna ja kultuuri üldises toimimises, ja vastupidi, vaadelda sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside ja muutuste kajastusi mõistatustes.

***

Eesti folkloristi aastapreemia 2010/2011 kätteandmine

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded, juhatuse valimine

***

Raamatuesitlused:
Mall Hiiemäe raamat "Pühad kivid Eestimaal" (Kirjastus Tammerraamat, valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga, 2011)
Mare Kõiva raamat "Eesti loitsud" (Kirjastus Pegasus, valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga, 2011)

Jooksvad küsimused.

Kõik on oodatud!

Info: Ave Tupits 7377 736, Taive Särg 7 377 751


19.05.2011


üles     ARS
Eesti folkloristi aastapreemia kandidaatide esitamine

Teatame rõõmuga, et Akadeemiline Rahvaluule Selts (ARS) koostöös Eesti Kultuurikapitaliga on asutanud eesti folkloristi aastapreemia, mis esmakordselt antakse välja tänavu ARSi aastakoosolekul mai viimasel neljapäeval. Preemia suurus on 1000 eurot.

Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse ühe kalendriaasta jooksul jüripäevast (23. aprill) kuni järgmise aasta jüripäevani ilmunud publikatsioone või muud preemia statuudile vastavat teadustegevust.

Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud. Kandidaatide seast valib preemia saaja vastav komisjon, kuhu kuuluvad ARSi juhatuse liikmed (5 inimest) ning juhatuse kutsel 2 ARSi lihtliiget neist folkloristikaga tegelevatest institutsioonidest, mis ei ole juhatuses esindatud. Institutsioonid valivad oma esindajad ise.

Ettepanekuid 2011. aasta eesti folkloristi aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks ootame 10. maiks ARSi juhatusele aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003 või taive@folklore.ee.

Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust vastava perioodi jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.

ARSi juhatus

Akadeemiline Rahvaluule Selts
Vanemuise 42
Tartu 51003

Info: Taive Särg 7 377 751, 56 22 75 86

11.04.2011


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

Neljapäeval, 7. aprillil kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Merili Metsvahi, Pihla Maria Siim ja Ergo-Hart Västrik jagavad

reisi- ja konverentsimuljeid Kirde-Indiast: Kamakhya tempel, Khasi külad Meghalayas ja ISNFR-i konverents Shillongis.

Ettekandeid täiendavad fotod ja videod.

Olete väga oodatud!

Info: Janika Oras 7 377 730

30.03.2011


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

Kolmapäeval, 23. veebruaril kell 13
Eesti Kirjandusmuuseumis

Avatakse Põlva Käsitööklubi muistendite ja legendide teemaline pannoo "Põlva kihelkonna muistendid tekstiilis".

Näituse saamislugu tutvustavad Egle Linnus, Mare Põld ja Taivi Kaldma.

Mari-Ann Remmel peab ettekande teemal "Muistendid ja pildid".

Olete väga oodatud!

Info: Ave Tupits 7 377 736

Alar Madissoni fotod näitusest

21.01.2011


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Püha maa õhtu

Tuuli Otsus räägib oma reisimuljeid Iisraelist ja näitab pilte.

Olete väga oodatud

Info: Taive Särg 7 377 751

21.01.2011


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Reedel, 26. novembril kell 15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Piduliku kõnekoosolekuga tähistatakse Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteaduri Anu Korbi 60. juubelit.

Tiiu Jaago:
Rahvaluule-teekonnad

Esitletakse Anu Korbi koostatud raamatut "Siberi eestlaste elud ja lood" (EKM Teaduskirjastus, 2010).

Olete väga oodatud!
Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Rahvaluule Arhiiv
Info: Taive Särg 7 377 751, Janika Oras 7 377 730, Ave Tupits 7377 736

19.11.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2010 "Osalus + vaatlus + salvestus"

Neljapäeval, 28. oktoobril kell 10.00
Eesti Kirjandusmuuseumis

Tänavusel kogumiskonverentsil on tähelepanu all teabe edasikandumise ja talletamise traditsioonilised vormid – osalus ja kogemus, õppimine ja õpetamine.

Ajakava ja ettekannete tutvustused

Kontakt Taive Särg 7377-751, 5622-7586

21.10.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

Neljapäeval, 30. september kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Daniel Sävborg
Scandinavian folk legends and Icelandic sagas

Daniel Sävborg kaitses 1997. aastal Stockholmi ülikoolis kirjandusteaduste doktorikraadi ja töötab praegu TÜ-s skandinavistika professorina.

Raamatuesitlused:
"Keele ja Kirjanduse" folkloristika-alane erinumber 8-9/2010, milles ilmusid Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi uurijate vastsed tööd. Valimiku koostaja ja eessõna autor on Ülo Valk.

Mall Hiiemäe raamat "Pühad ja argised ajad rahvakalendris" (kirjastus Varrak ja Eesti Kirjandusmuuseum, 2010) koondab nimeka uurija rahvakalendri alaseid artikleid.

Koosolek on pühendatud Eesti Rahvaluule Arhiivi kauaaegsele juhatajale Ellen Liivile, kes saab sel päeval 80-aastaseks.

Olete väga oodatud!
Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Rahvaluule Arhiiv
Info: Taive Särg 7 377 751, Janika Oras 7 377 730, Ave Tupits 7377 736


23.09.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
seminar-retk Karulasse
17. juunil 2010


Programm Karulas:
Metsamoor
Kaanikoda
Lõuna rahvuspargi keskuse lähedal Maseri talus, mis kannab Metsamoori perepargis Pagarikoja nimetust
Karula rahvuspargi keskuse külastamine
Tornimäe vaatetorn
Grooti mägi – mõisnike von Grotede matmispaik

Ettekanded sõitude ajal:
Merili Metsvahi. "Meil on siin igal mäel ja igal niidujupil oma nimi." Endise Karula kihelkonna rahvaluulest
Risto Järv. Vaadetest Metsamoori Perepargile ja autentsusproblemaatikale
Rein Saukas. Kirjandusmuuseumi maja ehitajatest, Karula-Kaagjärve mõisnikest von Grotedest
Mairi Kaasik. Üheksa imemuinasjuttu Karula kihelkonnast: vähe, kuid väärt
Janika Oras. Mõni keel Karula "Vanast kandlest"

Info: Janika Oras 7 377 730

8.06.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 27. mail kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Katre Kikas
"Mina ei ole küll veel "Kalevipoega" lugenud, aga...": H. A. Schultsi Kalevipoja-lugude raamistusest.

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded.
Jooksvad küsimused.

Kõik on oodatud!

Info: Ave Tupits 7377 736, Taive Särg 7 377 751


21.05.2010


üles     ARS
Neljapäeval, 13. mail kell 16.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi trepigaleriis (Vanemuise 42)


Aado Lintropi
fotonäituse "Himaalaja südames" avamine ja "Ilmamaa" kirjastamisel ilmunud luulekogu "Annapurna" esitlemine.

Aastail 2007-2009 tehtud fotod näitavad mitme Himaalaja piirkonna loodust, inimesi ja sakraalehitisi. Seitsmest osast koosneva luulekogu keskmes on samanimeline tsükkel luuletusi, mis on kirjutatud 2009. aasta kevadel Nepaalis ümber Annapurna mäestiku matkates. Lisaks tsüklid "Unest ja varjudest" (luuletusi aastatest 2001–2009), "Sisselõiked", "Varesele valu", "Mantrad", "Veest ja värvidest" (sisaldavad kahe viimase aasta loomingut) ja "Vanast märkmikust" (luulet aastatest 1979-1988).

Näituse korraldas Akadeemiline Rahvaluule Selts, toetas Eesti Kultuurkapital.
Olete väga oodatud!

Lähem info: Taive Särg, tel. 7 377 751


10.05.2010


üles     ARSAkadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

Vaiksel neljapäeval, 1. aprillil kell 13.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Jinseok Seo
Olemise paratamatu kurbus 'han' korea rahvalaulus, kõrvutatuna vaeva teemaga regilaulus

Loeng on illustreeritud laulunäidetega.
Jinseok Seo on Korea päritolu doktorant Tartu ülikooli rahvaluule õppetooli juures.

Olete väga oodatud

Info: Taive Särg 7 377 751


28.03.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ÕHTU

Neljapäeval, 28. jaanuaril kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Enn Ernits
Uskumuslikku ja ratsionaalset vadja rahvaveterinaarias

Raamatuesitlus. Enn Ernits "Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov". 1890-1930. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. Film. "Kalitkadega sina peale". Režii Madis Arukask, kaamera Taisto Raudalainen. 2008.

Olete väga oodatud!

Info: Taive Särg 7 377 751


22.01.2010


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOOSOLEK

Neljapäeval, 26. novembril kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Kohtumine Vaidu Vidilaga
Vaatame filmi "Kanepi vägi 3".

Vaidu Vidil koos oma abikaasa Valliga tegutseb firma Ident nime all. Ta tunneb suuremat huvi Põlvamaa (pärimus)kultuuri vastu ja plaanitseb Seto-teemaliste filmide sarja. Muuhulgas on ta teinud 3 filmi Kanepi kihelkonnast, filmi leelokoorist Leiko ning salvestanud Leelokonverentsi Setomaal. õhtu on kavandatud vestlusringina, mida juhib Madis Arukask. Arutluse alla võiksid tulla pärimuskultuuri jäädvustamisega seotud küsimused tänapäeval, näiteks kuidas saavad selles filmijatena osaleda n-ö inimesed rahva seast, millised probleemid tekkivad seoses autoriõigustega jm.

Olete väga oodatud

Info: Taive Särg 7 377 751


19.11.2009


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2009 "Pärimuse kogumisretk kui palveränd"

Neljapäeval, 5. novembril kell 10.00
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

Nii nagu palveränduri tee viib erilise tähenduse saanud paikadesse, külastab ka pärimuse koguja tema poolt oluliseks peetavaid kohti, kogeb minevikust pärinevaid rituaale. Sageli on otsitavast nähtusest alles vaid ähmane jälg või mälestus, nö. "pühad säilmed", millele võivad anda erilise tähenduse selle hoidjad ja koguja enda mõtteviis.
Reaalsest füüsilisest teekonnast olulisem on vaimne retk – eneseleidmine, oma ideede teadvustamine tavapärasest ümbrusest erinevates oludes. Kogumisretk mõjutab nii kogujaid endid kui kohatud inimesi, rännaku lõpus kogetud objekti võib mõista kui otsitava sümboolset kujutist. Mineviku vaimsest ja materiaalsest pärimusest loodetakse sageli kasu oma rahvale, leides sealt "rahva vaimu", etnilist identiteeti, juuri või väge.

Ajakava ja ettekannete tutvustused

Kontakt: Taive Särg 7377-751

29.10.2008


üles     ARS
Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistavad ERA teeneka töötaja Selma Lätti 100. sünniaastapäeva ning ERA aastapäeva neljapäeval, 24. septembril.


Hommikul külastatakse ERA endiste töötajate haudu Raadi ja Pauluse kalmistul. Kogunemine 8.30 Raadi peavärava juures.

Kell 16.15 algab

PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Mall Hiiemäe Selma Lätt 100. Rahvaluulet kogudes ja uurides

Ants Hein Eesti pulmade kirjeldusi 17.–18. sajandist
*

Herbert Tampere artiklitekogu "Lauluväelised" (Eesti mõttelugu 85) esitlus.
Koost. Mall Hiiemäe. Kirjastus Ilmamaa.
Selma Lätt mälestustes
Olete väga oodatud!

Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Rahvaluule Arhiiv
Taive Särg, tel. 56 22 75 86, Ave Tupits 7 377 736, Risto Järv 51 904 37115.09.2009


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
seminar-retk Jõgevamaale
11. juunil 2009


9.00. Väljasõit Eesti Kirjandusmuuseumi eest

Retke jooksul kõnelevad:
Mall Hiiemäe Rahvaluulekogujana Maarja-Magdaleenas
Kristi Salve Põhja-tartumaalane jutustab

Külastakse kangete meestega seotud ja ka lihtsalt looduskauneid paiku:
* Saare Saialille keskuse ürdiaed ja Saare mõisakompleks
* Kalevipoja muuseum
* Kalevipoja mõõga paik Kääpa jões
* Laiuse mägi
* Laiuse lossivaremed
* Kassinurme linnamãgi ja hiis
* Äksi kirik

Päeva jooksul:
* lõuna Voore kõrtsis
* Piknik Kassinurmel

19.00 Buss jõuab Tartusse

Reisijuhid ja -info: Ave Tupits 51 76 643, Risto Järv 51 904 371, Taive Särg 556 227 586

FOTOD SEMINAR-RETKEST I *II * III

26.05.2009


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 28. mail kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Mare Kalda
Kuidas uurida jutte peidetud varandustest
Matthias Johann Eiseni raamatukese "Raha-augu jutud" kordustrükk (2007) on erinevalt varasematest väljaandmiskordadest varustatud eessõnaga, mille kirjastajad tellisid Ivar Leimuselt. Ta liigitab avaldatavad lood kolmeks: kõigepealt need, mis vestavad üleloomulikest varandustest; siis need, kus peitevara seostatakse mõne linnuse, mõisaaseme või muu taolisega ja milles reaalne põimub muinasjutulisega; ning seejärel need pärimused, mis teatavad tegelikult leitud rahapadadest. Sellega võiks rahvajutud peidetud varandustest analüüsituks lugeda. Kuid liigitus toimib iselaadse juurdepääsuna, mis kutsub avama väravaid sisenemiseks ja süvenemiseks. Loeng keskendub uurija, uurimisobjekti ja uurimisviisi seostele uuritava teema näitel, kajastab metodoloogilisi otsinguid ning pakub referaate senistest uurimustest.

***

Väljaande "Vana Kannel IX. Lüganuse regilaulud" esitlus.

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded ning valimised.
Jooksvad küsimused.

Kõik on väga oodatud!

Info: Risto Järv 7377 732, Janika Oras 7 377 730, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751, Ave Tupits 7377 736.


21.05.2009


üles     ARS
Järge oodates...

Prof. Eduard Laugaste 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents
22. mail 2009 Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis, Lossi 2514.00

Avasõnad. Ülo Valk

Kersti Taal. Noor Eduard Laugaste teadusseltside lummuses

Risto Järv. Tudengipärimus ja eepilised seadused

Madis Arukask. Suhtumine regilaulu – lorast kultuseni

Kohvipaus

16.00

Ingrid Rüütel. Kihnu pulm: püsiv ja muutuv (1954. ja 2008.a. jäädvustatud filmide põhjal)

16.30

Katkendid Eduard Laugaste õppefilmidest Kihnu pulm ja Salu talus

Näituse avamine

Pidulik koosviibimine

Meenutused ja sõnavõtud

*

Küünalde süütamine Eduard Laugaste haual Raadi kalmistul. Väljasõit kell 13 TÜ peahoone eest

Korraldajad:
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Akadeemiline Rahvaluule Selts, Õpetatud Eesti Selts, TÜ ajaloo muuseum, Kultuuriteooria tippkeskus

Info: Tiiu Jaago 7375 214, Rein Saukas 7 377 742.

FOTOD ÜRITUSEST 1 FOTOD ÜRITUSEST 2

12.05.2009


üles     ARS
Neljapäeval, 26. veebruaril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Mihály Hoppál
Myths on Folklore
*

Pärast loengut esitletakse Ungari etnoloogi ja folkloristi prof. Mihály Hoppáli raamatut "Etnosemiootika", mille on välja andnud EKM Teaduskirjastus (sarjas SATOR), tõlkinud Eda Pomozi.
Kõik huvilised on oodatud!
Raamatut on võimalik kohapeal osta.

Olete väga oodatud!

Lähem info: Taive Särg, tel. 7 377 751, Janika Oras 7 377 730, Ave Tupits 7 377 73620.02.2009


üles     ARS
neljapäeval, 29. jaanuaril
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


ETTEKANDEPÄEV

HERBERT TAMPERE 100Kavas:
14.00
Küünalde süütamine Herbert Tampere haual Raadi kalmistul
Väike buss Raadile väljub Kirjandusmuuseumi eest kell 13.30

Ettekanded:
15.00-17.00

Eesti muusikaloo esimene peatükk Urve Lippus, Eesti Muusikaakadeemia
Herbert Tampere vangla-aasta Pille Kippar, Tallinna Ülikool
Kümme aastat Herbert Tamperega Mall Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum
Mälestusi Herbert Tamperest

17.00
Näituste tutvustused

Herbert Tampere (1. veebruar 1909 – 19. jaanuar 1975) elust ja tegevusest – EKM saalis

Herbert Tampere fotokaamera ees – EKM vana maja trepigaleriis

Herbert Tampere oli
1929-1945 Eesti Rahvaluule Arhiivi (Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna) ametnik, teaduslik töötaja
1946-1951 Tallinna Riikliku Konservatooriumi õppejõud
1952-1966 Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna juhataja
1966-1967 Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna vanem teaduslik töötaja
1967-1975 Tallinna Riikliku Konservatooriumi õppejõl;ud, 1974. aastast professor

Ettekandepäeva korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Info: Rein Saukas 7377-742, 569 25-810, Janika Oras 7 377 730, Taive Särg, tel. 7 377 751


29.01.2009


üles     ARS
Neljapäeval, 4. detsembril kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Ave Tupits
Rahvameditsiin kogumis- ja uurimisteemana Eesti folkloristikas nõukogude ajal

Vaatluse all on rahvameditsiini kogumislugu ja positsioon uurimisteemana, lähtuvalt nõukogude ajal kehtinud põhimõtetest, koostatud küsitluskavadest ja uurijate-kogujate huvidest. Kõneks tuleb ka ajaloo läbikirjutamisel (paratamatult?) esile kerkiv problemaatika nii perioodi eripära, allikates esineva desinformatsiooni kui ka generatsioonide erinevuste ja subjektiivsuse tõttu.

*

Anneli Baran
Teoreetilisi lähtekohti fraseologismide mõistmise kirjeldamiseks

Fraseologismid kui reeglina spontaanses kõnes esinevad üksused ei ole hõlpsasti analüüsitav materjal. Paljuski on tegemist uurijatepoolsete oletustega, iseäranis fraseologismide äratundmise, mõistmise/mõtestamisega seonduval alal. Kuigi fraseologismi olemusest rääkides on tavaks rõhutada selliseid omadusi nagu püsivus, piltlikkus/kujundlikkus, motivatsioon, idiomaatilisus, tuleb möönda seejuures nende suhtelisust, st tegemist pole ühel ja samal määral kõigi fraseloogiliste üksuste kohta käibivate karakteristikutega. Keskendun nende tunnusjoonte avamisele psühholingvistiliste uuringute valguses, mis on tehtud kujundliku kõne mõistmise kohta viimastel aastatel ning mis on osutunud tulututoovaks ka fraseoloogias

Palume rohket osavõttu!

Info: Risto Järv 7376-214, Rein Saukas, tel. 7 377 742, Taive Särg, tel. 7 377 75126.11.2008


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2008 "Teadlasena ja turistina"

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 10.00
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

ARSi kogumiskonverentsil 2008 tutvustatakse folkloristide, etnoloogide ning teiste naabererialade viimase aasta välitöid. Konverentsi alateemast lähtuvalt käsitlevad ettekanded lisaks ekspeditsiooniülevaadetele küsimusi:
* Kas ja mille poolest sarnaneb kogumiskäik turisti külastusega – kogujate, informantide, külastatavate, turistide arvates?
* Milliseks on kujunenud kogujate kokkupuuted turistide, suvitajate ja muude külastajatega kogumistöö käigus?
* Kuidas ja mille kohta sobib kasutamiseks väljend 'teadusturism'? Kas sellel on hea/halvustav tähendus?

Ajakava ja ettekannete tutvustused * FOTOD

Info: Risto Järv 51 904-371, Rein Saukas 7377-742, Taive Särg 7377-751

24.10.2008


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Neljapäeval, 2. oktoobril kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Aado Lintrop
Väike Tiibet, India pärl

Ettekandes tuleb juttu Indias Jammu ja Kashmiiri osariigis asuva Ladakhi piirkonna inimestest, religioonist, kloostritest, budistlikust sümboolikast, seda kõike koos piltidega

Koosolekul on võimalik tasuda liikmemaksu

Ootame rohket osavõttu

Info: Risto Järv 51 904 371, Janika Oras 7 377 730, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751, Ave Tupits 51 76 643.


23.09.2008


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
kultuuriloolis-folkloristlik seminar-retk Järvamaale
10. 06. 2008


8.30. Väljumine Eesti Kirjandusmuuseumi eest

Bussisõidu kestel räägivad:
Piret Voolaid Alt ää, harjakad, järvakad tulevad! Mõni sõna Järva lühivormidest
Mall Hiiemäe Kelle nägu on Järvamaa vaimolendid?

Retkel näeme ja külastame
* Imavere Eesti Piimandusmuuseum (bussist)
* Nurmsi (bussist)
* Sargvere mõis
* KILPLALA küla Müüsleris
* Koeru vaatamisväärsused – Aruküla mõis ja park, Koeru kirik, surnuaed, Vabadussõja ausammas, 1905.a. sündmuste ausammas, kõrtsihoone
* Peetri kirik (bussist)
* Roosna-Alliku mõis
* Järva-Jaani kirik ja tuletõrjemuuseum (bussist)
* Väinjärv

13.00 Lõunasöök Koerus pubis Janune Kägu

Bussisõidu kestel räägib:
Juta Rundu Kultuurilooline Koeru

17.30 Buss alustab tagasiteed.

Bussisõidu kestel räägib:
Risto Järv "...mis nõelasilmast läbi läheb." Järvamaa muinasjuttudest

19.00 Buss jõuab Tartusse

Reisijuhid ja -info: Ave Tupits 51 76 643, Risto Järv 51 904 371, Rein Saukas 56 925 810

FOTOD SEMINAR-RETKEST


4.06.2008


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 29. mail kell 16.00 (!)
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Andreas Kalkun
Seto laul vs. kirikulaul. Konfliktid ja kompromissid
Ettekandes uurin Värska Suurmärter Georgiuse kiriku koori lauljate suhtumist kirikulaulu ja seto traditsioonilisse laulu. Kuna kirikukooris laulavad ka leelokooride Leiko ja Kultsts´auk lauljad, võiks arvata, et suur osa uuritavatest naistest on bimusikaalsed ja valdavad mõlemat stiili. Kuigi Värska kirikus kõlav laul on järjest enam folkloriseerumas, on õigeusukiriku koorilaul siiski seto traditsioonilisest laulust väga erinev. Tutvustan lauljate probleeme (Kas seto laul sobib kirikusse? Kas seto ehteid võib kirikus kanda? Kas paastu ajal võib ilmalikke laule laulda? Millise häälega laulda seto ja millisega kirikulaulu?) ning uurin millisena Värska kirikus laulvad naised tajuvad kahe laulustiili erinevusi. Ettekanne põhineb koos Triinu Ojamaaga tehtud välitöödel ja intervjuudel.

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded.
Uue juhatuse valimine.
Jooksvad küsimused.

Palume rohket osavõttu!

Info: Risto Järv 51 904 371, Janika Oras 7 377 730, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751, Ave Tupits 51 76 643.


22.05.2008


üles     ARS
neljapäeval, 28. veebruaril kell 14.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEPÄEV

RUDOLF PÕLDMÄE 1007. veebruaril möödub 100 aastat kirjandusteadlase, folkloristi ja kultuuriloolase Rudolf Põldmäe (27.02.1908–7.02.1988) sünnist. Tema töömehe elu möödus Vanemuise 42 maja katuse all, kus ta töötas (vaheaegadega) 1. novembrist 1935 kuni 15. novembrini 1979.
Rudolf Põldmäe oli 1935–1940 ERA teaduslik töötaja, 1940–1941 KM direktori asetäitja ja käsikirjade osakonna juhataja, 1941 sõjasuvel ühtlasi maja komandant, 1942–1944 Tartu Ülikooli koosseisu viidud käsikirjade osakonna töötaja (juhataja), 1956–1958 KM rahvaluule osakonna teadur, 1959–1962 KM käsikirjade osakonna vanemteadur, 1962–1979 KKI vanemteadur, töökohaga Tartus.

11.00
Küünalde süütamine Rudolf Põldmäe haual Raadi kalmistul

12.00
Ettekanded:

"Veljesto" vaim noores Eesti Vabariigis Janika Kronberg

Rudolf Põldmäe ...

... (Mäe Ruudi) rahvaluulekogujana kodukandis Mari-Ann Remmel

... rahvanaljandite korraldaja ja publitseerijana Arvo Krikmann

... kogu Eesti Kultuuriloolises Arhiivis Kristi Metste

Kohvipaus

15.00

Rudolf Põldmäe ...

...teatriloolasena Paavo Põldmäe

...muusikahuvidest Helen Põldmäe

... tegemistest Siberis 1950-1955 Alo Põldmäe

Mitmekülgne Rudolf Põldmäe Pille Kippar

17.00
Alo Põldmäe fotonäituse "Muusikaline Neeruti ja Kalevipoeg" avamine

Ettekandepäeval on EKM-i saalis väljapanek Rudolf Põldmäe töödest

FOTOD ÜRITUSEST
Info: Rein Saukas 7377-742, 569 25-810


25.02.2008


üles     ARS
Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
ja
Akadeemiline Rahvaluule Selts

TALVEKONVERENTS 2008
"Lastepärimus ning pärimusmuusika vahetu kogemuse ja meedia mõjuväljas"

24.-25. jaanuaril Kopra talus Viljandimaal

Ajakava ja teesid * FOTOD ÜRITUSEST

Info: Taive Särg 56 227-586, Edna Tuvi 7377-750, Rein Saukas 7377-742, Risto Järv 51 904-371

23.01.2008


üles     ARS
Neljapäeval, 29. novembril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

koostöös Eesti Folkloristika ja Kultuuriloo Keskusega

Jurij Fikfak
Carnival Rituals in South-Slovenia

Sloveenia etnoloog Dr. Jurij Fikfak käsitleb talupoeglikku ja linlikku karnevalikombestikku, samuti kohalike kultuuritöötajate ja uurijate rolli rituaalide taaselustamisel. Loengut täiendavad arvukad slaidid ja videonäited.

Jurij Fikfak töötab Sloveeni Etnoloogia Instituudis Ljubljanas. Tema uurimisteemadeks on olnud etnoloogia ajalugu ja metodoloogia, rituaalid, identiteet. Viimasel ajal on ta keskendunud postsotsialistlikus ühiskonnas toimuvatele protsessidele.

Lähem info: Mare Kõiva 7377 740, Taive Särg 7 377 751


22.11.2007


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2007 "Võõrsil ja kodus"

Neljapäeval, 25. oktoobril kell 10.00
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

ARSi viiendal kogumiskonverentsil "Võõrsil ja kodus" tutvustatakse folkloristide ning naabererialade viimase aasta välitöid. Ekspeditsioon viib meid tavaliselt kodust välja - jälgima, talletama ja uurima ainest, millest igapäevaselt oleme eemal. Ettekannetes vaadeldakse lisaks välitööde tutvustusele, mida tähendab kogumisel "võõras", milline on kogumine "võõraste" seas, kuidas saavutada lähedust - ehk teistpidi, kas "võõrus" ülepea ongi probleemiks või võib sellest kogumisel hoopis kasu olla?

Ajakava ja ettekannete tutvustused * FOTOD

Info: Risto Järv 51 904-371, Rein Saukas 7377-742, Taive Särg 7377-751, Ave Tupits 7377-739

18.10.2007


üles     ARS
Konverents Isik ja institutsioon

27.-28. oktoobril 2007
Eesti Kirjandusmuuseumis


Konverents on pühendatud Eesti Rahvaluule Arhiivi 80. aastapäevale ja Matthias Johann Eiseni 150. sünniaastapäevale


27. september. Eesti Rahvaluule arhiivi päev

9.00 Küünalde süütamine Raadi ja Pauluse kalmistul.
Kogunemine Raadi kalmistu väravas

10.30 Osavõtjate saabumine ja registreerimine. Hommikukohv

Istungit juhatab Janika Kronberg

11.10 Janika Kronberg
Avasõnad

11.15 Tiina Kirss
Vana kulda kaevamas. Jakob Hurda kirjavahetus rahvaluule kogujatega 1888–1906

11.45 Ergo-Hart Västrik
Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude tsenseerimisest aastatel 1945–1951

12.15 Janika Oras
Regivärsi viimasel elutunnil. Välitöökohtumised 1950.–1960. aastatel

13.00-14.30 LÕUNA

Istungit juhatab Ergo-Hart Västrik

14.30 Monika Tasa
Oskar Looritsa unistus arhiivist

15.00 Pille Kippar
Rudolf Põldmäe institutsioonide küüsis

15.30 Alo Põldmäe
Rudolf Põldmäe vanglakirjadest

28. september. Matthias Johann Eiseni päev Istung Suulisest pärimusest arhiivi. Juhatab Tiiu Jaago

10.00 Näitus "M. J. Eisen 150". Tutvustavad koostajad Rein Saukas ja Heino Räim

10.30 Kristin Kuutma
M. J. Eisen – kogutud jutud ja jutustatud elulood

11.00 Piret Õunapuu
M. J. Eisen ja Eesti Rahva Muuseum

12.15 Rein Saukas
M. J. Eiseni rahvaluulekogude rännuteed – reisikohvrist Eesti Rahvaluule Arhiivini

12.00-13.30 LÕUNA

Istung Narratiivikäsikirjast raamatuni. Juhatab Pille Kippar

13.30 Katre Kikas
M. J. Eisen ja Seitse Moosest. Pärimus raamatus ja raamat pärimuses

14.00 Mare Kalda
Korrastatud korratus. Tüpoloogilisi tähelepanekuid aardejuttude kohta M. J. Eiseni kogus

14.30 Mare Kõiva
Näkilised käsikirjast välimäärajani

15.00 Liisi Laineste
Kolm paksu sakslast: M. J. Eiseni naljandite motiive tänapäevases anekdoodipärimuses

Kärri Toomeos-Orglaan
M. J. Eiseni muinasjuttude klassifikatsioonidest jutu-uurimise kontekstis (stendiettekanne)

15.00
Diskussioon, lõpetamine

Korraldajad: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Akadeemiline Rahvaluule Selts, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.

Lähem info: Ergo-Hart Västrik 7377 732, Rein Saukas 56 925 810, Tiiu Jaago 7 375 214

Konverentsi plakati pdf-faili saab maha laadida aadressilt http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/IsInplakat.pdf


FOTOD ÜRITUSEST

25.09.2007


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
kultuuriloolis-folkloristlik seminar-retk Lääne-Virumaale
13. 06. 2007

8.30. Väljumine Eesti Kirjandusmuuseumi eest

Bussisõidu kestel räägivad:
Mall Hiiemäe Välitöödel Simunas 1978
Mare Kalda Suuline välitööpäevik XXI sajandist
Kristen Suokass Simuna kihelkond kohaliku pilgu läbi ehk kui pal'lu üks tavaline inimene kodupaigast tiab

Retkel külastame järgmisi kohti
* Emumäe torn
* Salla mõis
* Tammiku Rahaaugumägi
* Simuna (kirik, Pedja jõe algus, katkusammas, meteoriidikraater)
* Väike-Maarja kirik
* Ebavere hiiemägi (bussist)
* Vao kindlus
* Kiltsi mõis
* Rakke (lubjatehas, Lutsu kivi) (bussist)
* Edru Seljamägi (bussist)
. Reisijuht Tõnno Jonuks

13.30 Lõunasöök Väike-Maarjas

16.30 Tagasisõit. Bussisõidu kestel räägivad:
Ell Vahtramäe Porkuni piigad
Kalle Voolaid Üldhuvitavat ja sissejuhatavat Georg Lurichist

19.00 Buss jõuab Tartusse

Info: Rein Saukas * Risto Järv 51 904 371 * Taive Särg 52 17 785

FOTOD SEMINAR-RETKEST


5.06.2007


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 31. mail kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Anu Korb
Siberi eestlaste pärimus. Kas võimalus arhailise kultuuri uurimiseks?
Emamaalt on lahkutud majanduslikel, usulistel, poliitilistel või muudel põhjustel ning kogukondi väljaspool etnilist asuala leidub pea kõikjal maailmas. Kui siirdlaste eesmärgiks pole kiire assimileerumine, püütakse uuel asukohamaal sageli kopeerida oma sünnimaa mudelit ning kaasavõetud pärimuslik pagas omandab olulisema tähenduse kui emamaal. Siberi eestlaste materjalile tuginedes püüan analüüsida, missuguseid uurimisvõimalusi pakub diasporaa kogukond folkloristile. Kas eeskätt võimalust arhailisema kultuuri uurimiseks?

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanne,
uue juhatuse valimine
Jooksvaid küsimusi.

Palume rohket osavõttu!

Info: Risto Järv 7376 214, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751


25.05.2007


üles     ARS
Neljapäeval, 29. märtsil kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Angela Arraste (TLÜ koreograafia õppetool)
Anna Raudkats omas ajas

Angela Arraste teeb tagasivaate meie rahvatantsuliikumise algatajale, mida ilmestavad minevikust pärinevad filmilõigud.

*

Ingrid Rüütel (EKM etnomusikoloogia osakond) ja Ene-Margit-Tiit (TÜ emeriitprofessor) esitlevad raamatut "Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks." I-II. Raamatut on võimalik kohapeal osta.

Olete väga oodatud!

Lähem info: Taive Särg, tel. 7 377 751, Rein Saukas, tel. 7 377 74226.03.2007


üles     ARS
Neljapäeval, 22. veebruaril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Rein Saukas
Jakob Hurda kaastööline Hindrik Usin
Eesti Rahvaluule Arhiivis on neli Hindrik Usina saadetist 1906. aasta septembrist 1907. aasta jaanuarini. Jakob Hurda aruannete järgi on ta kaastööliste loendis number 959, seega eelviimane, ja ainuke vabatahtlik saatja Jämaja kihelkonnast. Hindrik Usina elukäik õnnestus välja selgitada alles möödunud aasta lõpukuudel. Ettekanne püüab tuua kuulajateni kogu olemasoleva teabe selle Jakob Hurda kaastöölise kohta.

Lähem info: Risto Järv, tel. 7 376 214, Taive Särg, tel. 7 377 75116.02.2007


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas:

Mall Hiiemäe
Pajatuste jutustamine: teooriad ja praktikad

*

Raamatute esitlemine:
Sõnajalg jaaniööl (Eesti mõttelugu 73). Ilmamaa 2007
Päiv ei ole päiväle veli. Lõunaeesti kalendripärimus (ERA toimetused, 22). Eesti Kirjandusmuuseum 2006

***

Juubilar Mall Hiiemäe õnnitlemine

Olete väga oodatud.

Info: Taive Särg 7377 751, Ergo-Hart Västrik 55538 7034.01.2007


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2006 "Kogumistöö mõtestamine"

Neljapäeval, 26. oktoobril kell 12.00
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

ARSi 2006. aasta kogumiskonverentsil tutvustatakse viimase aja välitöid ning arutletakse nende valguses, kellele on kogutud materjal mõeldud, kuidas õigustas kogumise metoodika seatud eesmärgi ja uuritava rühma seisukohast, kuidas vastas töö tulemus püstitatud eesmärgile. Mida külvame arhiividesse?

Ajakava ja ettekannete tutvustused * FOTOD

Info: Risto Järv 7376-214, 51 904-371, Rein Saukas 7377-742, Taive Särg 7377-751

19.10.2006


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Neljapäeval, 5. oktoobril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas:

Paul Hagu
Setu meestelaulu võlust

*

Laulavad "Liinat'suraq"

***

Juubilar Paul Hagu õnnitlemine,

Olete väga oodatud.

Info: Risto Järv 7376 214, Rein Saukas 7 377 742


FOTOD ÜRITUSEST

28.09.2006


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
kultuuriloolis-folkloristlik seminar-retk Helme kihelkonda
16. 06. 2006

8.30. Väljumine Eesti Kirjandusmuuseumi eest

Bussisõidu kestel räägivad:
Rein Saukas Rahvusliku liikumise juhtivate tegelaste konverents 6.-8.juulil 1870. aastal Helmes ja Tarvastus
Kadri Tamm Killukesi välitöödest Helmes 1998. aastal

10.00 Tõrva. Edasist päeva juhib giid Tauno Tilk (Tõrva Gümnaasium)
Külastatavate objektide seas on Helmes ja selle ümbruses:
*kiriku varemed
*koduloomuuseum
*koopad
*ordulinnuse varemed
*orjakivi
*Köstrimäe
*Tõrva kirik-kontserdisaal
*Ala küla - Hella Vuolijoki sünnikoht
*Karjatnurme küla - Eduard Laugaste sünnikoht
*Taagepera Mats Erdelli kabel
*Taagepera mõis
*Jõgeveste Barclay de Tolly mausoleum

sh leiab aset kaasatoodud proviandil põhinev lõunane piknik lahkes looduses u kell 13.

16.30 Tagasisõit. Bussisõidu kestel räägivad:
Paul Hagu Helme laulust, aga helletustest mitte sõnagi
Risto Järv Helmeid Helme rahvajuttudest

18.00 Buss jõuab Tartusse

Info: Rein Saukas * Risto Järv 51 904 371 * Taive Särg 52 17 785FOTOD SEMINAR-RETKEST

15.06.2006


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 25. mail kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumis

Kavas:

Ülo Valk
India suulised eeposed
Juttu tuleb India klassikaliste eeposte Mahabharata ja Ramayana elust tänapäeva rahvakultuuris ning paljude rahvaste seas tuntud lugulauludest, kus tegutsevad kangelased ja jumalad. Kuulata ja vaadata saab näiteid esitustest, mis on salvestatud Indias korraldatud välitöödel.

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded,
uue juhatuse valimised

Palume rohket osavõttu.

Info: Risto Järv 7376 214, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751


20.05.2006


üles     ARS
Neljapäeval, 20. aprillil kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Aleksander Heintalu
Kuldmamma
ARSi külaliseks on Aleksander Heintalu (Vigala Sass), kes tutvustab oma äsjailmunud eepost "Kuldmamma". Eestis on tuntud regilaul "Kuldnaine" - lugu mehest, kes tagus endale kullast naise. Laulu sisu on tõlgendatud mitut moodi: selles on leitud jälgi muistsest matriarhaadist ja jumalakujude vormimisest, aga ka igatsusest särava ja täiusliku naise järele. Kas "Kuldmamma" on vana regilauluga seotud? Kuidas tekkis mõte kirjutada sellist eepost?

Lähem info: Taive Särg, tel. 7 377 75118.04.2006


üles     ARS
Neljapäeval, 6. aprillil kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

koostöös TÜ rahvaluule õppetooliga

Mihály Hoppál
Rebirth of shamanism

Lähem info: Risto Järv 7376 214, Rein Saukas 7 377 742, Taive Särg 7 377 751


29.03.2006


üles     ARS
Neljapäeval, 22. veebruaril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Kavas:

Asta Õim
Fraseologismide vastendamisest ehk kui klisheeline on fraseologism

Arvo Krikmann
Tekstide päritolust ja rahvaehtsusest Kreutzwaldi vanasõnade ja kõnekäändude käsikirjas (EKLA, f. 53, m. 4:23)

Võetakse vastu uusi liikmeid.
Maksta saab liikmemaksu.

Lähem info: Rein Saukas 7 377 742, Risto Järv 7376 214, Taive Särg 7 377 751


15.02.2006


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS 2005 "Kuidas jäädvustada vaimu?"

Esmaspäeval, 28. novembril kell 10.30
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

ARSi korraldusel kolmandat aastat aset leidval kogumiskonverentsil tutvustatakse sellesuviseid folkloristide ning teiste erialade kogumisretki. Toimub kogumisteemaline ümarlaud.

Ajakava

Lähem info: Risto Järv 7376 214, 51 904 371,Taive Särg 7 377 751

22.05.2006


üles     ARS
neljapäeval, 27. oktoobril kell 14.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse, Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ning Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna korraldatav

rahvajutukonverents "Jutumaailmad. Sõna on asjatundjatel"Üristuse kava:

14.00

Mare Kõiva
Kümme minutit Pille Kipparist ja jutumaailmast.

Bronislava Kerbelite
Why the interpretation of folk tale is not popular in oral tradition. Little Red Riding Hood.

Annikki Kaivola-Bregenhøj
Homo narrans - man (and woman) the story-teller.

Carsten Bregenhøj
True Legend, Restitution or Forgery? Testing the Validity of a Danish Legend Type.

16.00

Eda Kalmre
Pärimusjutud kannibalismist: folkloristlik ja sotsiaalajalooline fenomen

Katre Kikas
Raamatusse jutustamine - raamat kui eeskuju ja eesmärk Hans Anton Schultsi vanavarailmas.

Risto Järv
Kui külvät, nii põimat. Vanasõnadest kahes muinasjutuliigis.

Lähem info: Risto Järv, tel. 7 376 214 vöi 51 904 371, e-post: risto@haldjas.folklore.ee;
Katre Kikas, katre@haldjas.folklore.ee 7377 74321.10.2005


üles     ARS
Neljapäeval, 29. septembril kell 16.15
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Kavas:

Rein Saukas
Eesti Üliõpilaste Seltsi stipendiaat August Kingu

Juubilar Ellen Liivi õnnitlemine


Võetakse vastu uusi liikmeid.
Maksta saab liikmemaksu.

Lähem info: Rein Saukas, tel. 7 377 742, e-post: rein@haldjas.folklore.ee;
Risto Järv, tel. 7 376 214, e-post: risto@haldjas.folklore.ee;
Taive Särg, tel. 7 377 751, e-post: taive@haldjas.folklore.ee.21.09.2005


üles     ARS

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOOSOLEK

erakorraline

Neljapäeval, 8. septembril kell 16.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas:

Uue juhatuse valimised

***

Andres Korjuse film
Võera maade sees (2005)

Siberi eestlastest rääkiva filmi võtted toimusid ERA välitööde käigus 1999. aastal Nikolajevka, Rosentali, Uusküla ja Rõžkovo ning 2000. aastal Ülem-Suetuki ja Ülem-Bulanka külades.

Palume rohket osavõttu!

Täpsem info: Risto Järv, risto@haldjas.folklore.ee, tel 7 376 214;
Liina Saarlo, liina@haldjas.folklore.ee, tel 7 377 736;
Kristi Salve, kristi@haldjas.folklore.ee, tel 7 377 746


28.08.2005


üles     ARS


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 2. juunil kell 16.00
Baeri majas (Tartu, Veski 4)

Kavas:

Taive Särg
Naer on puhas. Tartu NAKi loomingust, performans-kirjandusest ja keskaja karnevalikultuurist

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded,
uue juhatuse valimised

Palume rohket osavõttu!

Täpsem info: Risto Järv, risto@haldjas.folklore.ee, tel 7 376 214;
Liina Saarlo, liina@haldjas.folklore.ee, tel 7 377 736;
Kristi Salve, kristi@haldjas.folklore.ee, tel 7 377 746


27.05.2005


üles     ARS
Neljapäeval, 31. märtsil kell 16.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK

Kavas:

Kanni Labi
Regilaulude paralleelverbid – tähenduste rohkus, vähesus ja põimumine

Liina Saarlo
Regilaulude leksikaalsest stereotüüpiast. Uurimisviisi näide


Võetakse vastu uusi liikmeid.
Maksta saab liikmemaksu.

Lähem info: Kristi Salve, telefon: 7 377 746, e-post: kristi@haldjas.folklore.ee;
Risto Järv, tel. 7 376 214, e-post: risto@haldjas.folklore.ee;
Liina Saarlo, tel. 7 377 736, e-post: liina@haldjas.folklore.ee24.03.2005


üles     ARS

neljapäeval, 17. veebruaril kell 14.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)


Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEPÄEV

PAUL ARISTE 100Päevakord:

Ergo-Hart Västrik
Rahvausundi kirjeldamine Paul Ariste vadja välitööpäevikutes

Ada Ambus
Vaateid vadjalaste ajaloole

Leili Punga
P. Ariste käsikirjakogust EKLAs

Nikolai Kuznetsov
P. Ariste komi rahvaluule kogujana
Lähem info: Kristi Salve, telefon: 7 377 746, e-post: kristi@haldjas.folklore.ee;
Risto Järv, tel. 7 376 214, e-post: risto@haldjas.folklore.ee;
Liina Saarlo, tel. 7 377 736, e-post: liina@haldjas.folklore.ee08.02.2005


üles     ARS
16. detsembril kell 16.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KÕNEKOOSOLEK


(jõulu-eri)Kavas:

Risto Järv
Sehvtjeviiten ja seitse päka piku meest. Nimedest muinasjuttudes

Kairit Henno
Eesti perekonnanimede ajaloostLähem info: Kristi Salve, tel. 7 377 746, e-post: kristi@haldjas.folklore.ee;
Risto Järv, tel. 7 376 214, e-post: risto@haldjas.folklore.ee;
Liina Saarlo, liina@haldjas.folklore.ee, tel 7 377 736;08.12.2004


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS

Neljapäeval, 11. novembril kell 12.00 (sic!)
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Tartu, Vanemuise 42)

ARSi korraldusel teist aastat aset leidval kogumiskonverentsil tutvustatakse sellesuviseid folkloristide ning teiste erialade kogumisretki. Ettekannetes on esindatud nii ekspeditsioonid Eesti erinevates paikades Saaremaast Setuni kui kaugemale — Vepsa- ning Vadjamaale ja Siberisse. Tutvustatakse ka Eesti Kunstiakadeemia ning TÜ etnoloogide sellesuviseid välitöid.

Ajakava

Lähem info: Risto Järv, tel. 7376 214, Liina Saarlo, tel. 7377 736; Kristi Salve, tel. 7377 746

05.11.2004


üles    ARS


30. septembril kell 16.00
Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
PIDULIK KÕNEKOOSOLEK

Erna Normann 100Kavas:

Rein Saukas
Erna Normann ja eesti mõistatused

Arvo Krikmann
Erna Normann ja eesti vanasõnadLähem info: Kristi Salve, tel. 7 377 746, e-post: kristi@haldjas.folklore.ee;
Risto Järv, tel. 7 376 214, e-post: risto@haldjas.folklore.ee

20.09.2004


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
AASTAKOOSOLEK

Neljapäeval, 27. mail kell 16.00
Baeri majas (Tartu, Veski 4)

Kavas:

Aimar Ventsel
Traditsioon erinevatest vaatenurkadest: mis on kelle jaoks Siberis identiteet ja 'ehe' kultuur?

Pihla Vuorinen
Soorollidega seotud problemaatikast endise Nõukogude Liidu aladelt Soome kolinud peredes

***

Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanded,
uue juhatuse valimised

Palume rohket osavõttu.

Täpsem info: Risto Järv, risto@haldjas.folklore.ee, tel 7 376 214; Liina Saarlo, tel. 7377 736
21.05.2004


üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEPÄEV

13. mail 2004

Töötuba: visuaalsete meetodite kasutamine folkloristikas

Kavas:

Knud Fischer-Møller (Taani)
Controlled Transgression: Mumming and Talking among Hosts, Guests and Visitors at Twelfth Night on the Western Part of Ærø in Denmark

Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Rahva Muuseum

üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEKOOSOLEK

25. märtsil 2004

Kavas:

Piret Voolaid
Mõistatuste perifeeria andmebaasid vahefinišis

Rein Saukas
Linnulennult M. J. Eiseni rahvaluulekogumisest Kroonlinna-aastail

üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEPÄEV "RICHARD VIIDALEPP 100"

29. jaanuaril 2004

Kavas:

Mall Hiiemäe
Richard Viidalepp oma teemat otsimas

Mari-Ann Remmel
Järvamaal Viidalepa jälgedes

Kärri Toomeos-Orglaan
Rahvajuttude vahendajad XIX sajandist. M. Sohberg

Urve Buschmann
Pilk Richard Viidalepa perekonnaloole ja kodukohale

üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
ETTEKANDEPÄEV

"RUTT MIROV 75 ja HANDO RUNNEL 65"

27. novembril 2003

Kavas:

Helen Bome
Püha Nikolause saapad. Petseri kloostri puuskulptuur setu rahvapärimuses

Kanni Labi
111 aasta taguste vigade parandusi vanavarakorjaja Villem Kullerkupult, auustamisega

Kadri Tüür
Rahvaluule looduskirjanduses: nagu rosinad saia sees

Kristi Salve
Kalarand. Vaatlusi ja võrdlusi

Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts, EKM FO

üles     ARS
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
KOGUMISKONVERENTS

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 11.00
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

Akadeemiline Rahvaluule Seltsi korraldusel toimuva rahvaluule kogumiskonverentsi ettekannetes käsitletakse nii sellesuviseid kogumisretki kui ka üldisemaid folkloorikogumisega seotud küsimusi.

Konverentsi eesmärkideks on

 • analüüsida ja mõtestada arhiivi kogumisuundumusi
 • vaagida välitöid ja "sisetöid" (kaasaja interneti-kogumist), kogumist maal ja linnas, frontaalset ja
 • temaatilist rahvaluule talletamist, kogumist kutselistest folkloristidest osalejatega ja õppepraktikana
 • anda ülevaade erinevate folkloristlike institutsioonide tehtud kogumisprojektide kohta

  Ürituse ülesehitus ja eesmärgid eeldavad lisaks lühiettekannetele neile järgnevat samamahulist diskussiooni.

 • Ajakava ja ettekannete tutvustused  Lähem info: Risto Järv, tel (07) 376 214, Kristi Salve, tel (07) 377 746, Liina Saarlo, tel (07) 377 736


  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  15. oktoobril 2003
  KAVASTU RAHVALUULEPÄEV

  Kavas:

  Aldo Kals
  Rahvajutustaja Kaarel Jürgenson (1868-1943)

  Mall Hiiemäe
  Viidalepa kujunemine rahvajutu-uurijaks

  Mare Kalda
  Kavastu kohapärimusest

  Kristi Salve
  Ülevaade ARS-i ja Emakeele Seltsi rahvaluulesektsiooni tegevusest

  Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Pimedate Muuseum

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. septembril 2003
  ÜLEVAATEID SUVISTEST KOGUMISRETKEDEST I

  Kavas:

  Aado Lintrop
  Viis nädalat Udmurdimaal

  ***

  Esitlused:

  Vana Kannel VII. Kihnu regilaulud 2

  Eesti rahvamuusika antoloogia. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

  Multifilm "Sääsk ja hobune" (stuudio Multi Film)

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  AASTAKOOSOLEK

  29. mail 2003

  Kavas:

  Ergo-Hart Västrik
  Vadja rahvausundi vanad (16.-18. saj) allikad uues valguses

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  27. märtsil 2003

  Kavas:

  Kanni Labi
  Regilaul kui sõnavarakamber

  Igor Tõnurist
  Pihla Kull'o karjaselaul linnasetude äratajana

  Vaike Sarv
  Korra-laulud ja need teised "Siidisõsarõ" repertuaaris

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEPÄEV "ÜLO TEDRE 75"

  13. veebruaril 2003

  Kavas:

  Rutt Hinrikus
  Elulooline Hindrey

  Tõnno Jonuks
  Ynglingide saaga ja selle roll Skandinaavia eelkristlikus usundis

  Madis Arukask
  Mõttepunkt regilaulus

  Ülo Tedre
  Jõulusanditajad

  Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts, Emakeele Selts

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. jaanuaril 2003

  Kavas:

  Mall Hiiemäe
  Teadmata tähtpäev rahvakalendris

  Tatjana Minnijahmetova
  Külmade vahel ja soojade vahel

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  31. oktoobril 2002

  Kavas:

  Anu Korb
  Esimeste väljarändajate jälgedes: Samaara eestlased

  Kristiina Ehin, Kärg Kama
  Kohalikud ja sisserännanud Karula rahvuspargis. Kellelt küsida pärimust

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  10. oktoobril 2002

  Kavas:

  Eda Kalmre
  Sõrve, Anseküla ja Abruka A.D. 2002

  Ado Lintrop
  Udmurdid, üheksa aastat hiljem

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. mail 2002
  Aiakoosolek

  Kavas:

  Ülo Valk
  Alan Dundese tööst folkloristina

  Kadri Tamm
  Katse kanda kaardile folkloristide välitöid Eestis 1946-2001

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. märtsil 2002

  Kavas:

  Triinu Ojamaa
  Kunstmuusika alged neenetsi kultuuris

  Eva Toulouze
  Neenetsi folkloori jutustavad žanrid

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. veebruaril 2002

  Kavas:

  Edna Tuvi
  Kalda Malle pulmaviisid

  Kristi Salve
  Nurgast. Veidi läänemeresoome-balti võrdlusi

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  29. novembril 2001

  Kavas:

  Aado Lintrop
  Mõlgutusi ajast


  50 aastat kultuuriõpetust Viljandis: Kultuurikolledž 10 + Kultuurikool 40

  Ene Lukka
  Huvijuhtide pärimuspraktikast: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine 2000./2001. õppeaastal (videofilm ja kommentaar)

  Reet Talimaa
  Talukujunduse ja rahvusliku käsitöö kateedri töödest-tegemistest

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. jaanuaril 2001

  Kavas:

  Anu Korb
  Folkloristlik välitöö Siberis: kogumistulemust mõjutavad tegurid

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  26. oktoobril 2000
  Veera Pino 75. sünnipäeva tähistamiseks

  Kavas:

  Vaike Sarv
  Selle mul suuh sisko sõna: Veera Pino setu-ainelised kirjatööd

  Mall Hiiemäe
  Kuidas Setumaal õitsis käidi

  ***

  Esitlus:

  EKM FO kogumik "Tagasipöördumatus. Sõnad ja hääl"

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  4. oktoobril 2000
  Suvised välitööd 2000

  Kavas:

  Liina Saarlo
  Risti-rästi läbi Risti (ekspeditsioon Kullamaa kihelkonda)

  Reeli Reinaus, Maarja Pedaja
  TÜ folkloristika üliõpilaste välitööd Hiiumaal

  Astrid Tuisk, Pille Niin
  Ekspeditsioon Krasnojarski ja Altai krai eesti küladesse Lähem info: Risto Järv, tel (07) 376 214, Kristi Salve, tel (07) 377 746, Liina Saarlo, tel (07) 377 736

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  27. aprillil 2000

  Kavas:

  Toomas Siitan
  Gustav Swahni käsikirjaline koraaliraamat (1774) ja eesti vaimulik rahvalaul

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. märtsil 2000
  Filmiõhtu

  Kavas:

  Anzori Barkalaja, Veiko Taluste
  Pimi jõe handid: uus põlvkond? (Kommentaarid A. Barkalaja)

  Hugo Zemp
  LeChant des Harmoniques (Kommentaarid I. Rüütel)

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  1. märtsil 2000
  Muljeõhtu

  Kavas:

  Ülo Valk, Liina Sillaots
  Põhja-India folkloor ja usund

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  27. jaanuaril 2000

  Kavas:

  Tiina Vähi
  Historiograafiline ülevaade libahundikäsitlusest Eestis

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. novembril 1999

  Kavas:

  Toomas Help
  Rütminihked eesti keele ajaloos ja regivärsi teke

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. oktoobril 1999

  Kavas:

  Anu Korb
  Siberi eestlaste rahvuslikust enesemääratlusest ja suulisest pärimusest Nikolajevka ja Rõžkovo küla näitel (videomontaažiga 1999. a. kevadistest välitöödest)

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  AASTAKOOSOLEK

  27. mail 1999

  Kavas:

  Art Leete
  Obiugrilaste ja samojeedide kujutamine 18. sajandi kirjalikes allikates

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. märtsil 1999

  Kavas:

  Arvo Krikmann
  Argiuskumustest parömioloogi pilguga

  Mall Hiiemäe
  Tavauskumused tavandilaulus

  Ingrid Rüütel
  Etnomusikoloogilisi sissevaateid folkloori lühivormidesse

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. veebruaril 1999

  Kavas:

  Mare Kõiva
  Spontaansest jutustamisest välitööde näitel (videonäidetega)

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. jaanuaril 1999
  August Annisti 100. sünniaastapäeva tähistamiseks

  Kavas:

  Katrin Ringo
  August Annist ja Soome: 1922-1939

  Pille Kippar
  August Annist 1940. aastate teisel poolel


  Ellen Liivi mälestusi August Annistist

  ***

  Esitlused:

  Herbert Tampere "Eesti rahvaviiside antoloogia I" faksiimileväljaanne

  Pille Kippar
  Rahvajutte ja tarkusi Kullamaalt


  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  26. novembril 1998

  Kavas:

  Taisto Raudalainen
  Tiijän kolkan, kussa synnin - mutt'en tiijä, kuhu kuolen. Traditsioonilise eluloolise narratiivi karakteristika ja koht jutupärimuse žanritüpoloogias

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. oktoobril 1998

  Kavas:

  Pille Kippar
  Kellame memm - vana rahvapärimuse viimaseid kandjaid Eestis

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  24. septembril 1998
  Suvised välitööd 1998

  Kavas:

  Kadri Tamm
  Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismatk Mulgimaale

  Mari Sarv
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ekspeditsioon Kullamaale

  Marju Kõivupuu
  Kolmes kihelkonnas (Rõuge, Räpina, Põlva) kolme kõrgkooli tudengitega

  Andreas Kalkun
  TÜ rahvaluuleüliõpilased Setumaal

  Madis Arukask
  Motoriseeritult Vadjamaal

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. mail 1998

  Kavas:

  Edakai Simmermann
  Endelised lood ja mitmetähenduslikud juhtumised kirikuinimeste elulugudes

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. aprillil 1998

  Kavas:

  Madis Arukask
  "Venna sõjaloo" loost. Kompositsioon ja mentaalsed tagamaad

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  AASTAKOOSOLEK

  26. märtsil 1996

  Kavas:

  Ülo Valk
  Lõuna-India rahvausund 1998: bhuta'de kehastumine Belma külas Karnatakas

  ***

  Juhatusse valiti:
  Ergo-Hart Västrik, Madis Arukask, Kadri Tamm

  Revisjonikomisjoni valiti:
  Kristi Salve, Janika Oras, Astrid Tuisk


  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  26. veebruaril 1998

  Kavas:

  Mari-Ann Remmel
  Pilguheit Martna kohapärimusele

  Marju Kõivupuu
  Millest kuidas räägitakse

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  29. jaanuaril 1998

  Kavas:

  Ergo-Hart Västrik
  Vadja kohapärimus (II osa)

  Art Leete
  Kazõmi sõda ja folkloor

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  27. novembril 1997

  Kavas:

  Ergo-Hart Västrik
  Vadja kohapärimus (I osa)

  ***

  Esitlus:
  Krista ja Raivo Sildoja raamat ja kassett "Pärnumaa viiuldajad. Esimene"


  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  3. novembril 1997
  Tallinnas

  Kavas:

  Tiit Rosenberg
  Eestlased maailmas. Väljarändamise taust, põhietapid ja -suunad

  Igor Tõnurist
  Eesti rahvapillimehed laias Venes

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. oktoobril 1997

  Kavas:

  Mall Hiiemäe, Tuuli Otsus
  Kanepist (aga mitte sellest)

  Marju Kõivupuu
  Pikast kannust korgõhe pallo

  Mari Sarv
  Sada aastat ja kaks nädalat rahvaluulekogumist Kullamaa kihelkonnas

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. septembril 1997

  Kavas:

  Kadri Viires
  Kunstiakadeemia ekspeditsioon permikomide juurde 1997. a. suvel

  ***

  Esitlus:
  "Vana Kannel VII. Kihnu regilaulud I"


  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  29. mail 1997

  Kavas:

  Astrid Tuisk
  Etnilised naljad eesti laste pärimuses

  Ergo-Hart Västrik
  Lastehirmutised ja rahvausund

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  24. aprillil 1997

  Kavas:

  Enn Ernits
  Soome-ugri muinasusundist: fragmendid ja tervikpilt

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. jaanuaril 1997

  Kavas:

  Heino Eelsalu
  Tähtpäevakalendri vanima kihistuse probleeme

  Diana Berg
  Eesti Rahvaluule Arhiivi saamisloost

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. novembril 1996

  Kavas:

  Marek Tamm
  Keskaja jutlustajate veenmismeetodeid: exemplum

  Ülo Valk
  Wöyra Rachwa Exemplit: nende mõjust eesti rahvajutule

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. oktoobril 1996

  Kavas:

  Marju Kõivupuu
  Euroopa suurilmadaamist madam Krüdenerist Rõuge kihelkonna rahvapärimuses

  Taive Särg
  Kadunud aega otsimas. Karksi laulik Milvi Kallaste

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  26. septembril 1996

  Kavas:

  Alo Malt
  Pajatus elab! Rahvaluule kogumisest Kodavere kihelkonnas 1995. ja 1996. a. suvel

  Ell Vahtramäe
  Haeska vorstid, Oonga onid, Lihula mütsivargad jt. Meenutusi Martna-mailt

  Marju Kõivupuu
  Urvaste kihelkonnast KURENURME '96 pilguga

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  30. mail 1996

  Kavas:

  Anu Korb
  Eestlased, sündinud Urmanis

  Astrid Tuisk
  Säänse haina kasuse...

  Ell Vahtramäe
  Tiiu nüüd mõni nimi, Larissa on nimi!

  Aivar Jürgenson
  Lilliküla kakskümmend aastat hiljem

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  25. aprillil 1996

  Kavas:

  Swaminathan Lourdusamy (Indore, India)
  Tänapäeva India folkloor ja mütoloogia

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  28. märtsil 1996

  Kavas:

  Paul Hagu
  Kontsert ainsale püsikuulajale ehk mõrsja poeetiline teekond (Mõrsjaitkud kutsarile)

  Heiki Valk
  Muljeid Setumaa ekspeditsioonidelt 1994, 1995

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  ETTEKANDEKOOSOLEK

  27. veebruaril 1996

  Kavas:

  Anu Vissel
  Eesti rahvatants oma argielus ja pidurüüs (110 aastat Anna Raudkatsi sünnist)

  Tiiu Jaago
  Ajaloo, elu ja rahvapärimuse vahekordadest. Inspireerituna Priit Prisko artiklist "Talud päriseks: protsessi algus müüjate ja ostjate pilgu läbi"

  Risto Järv
  Liig mis liig? Nimepanek ... arvutitele

  üles     ARS
  Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
  TAASASUTAMISKOOSOLEK

  25. jaanuaril 1996

  Kavas:

  Ingrid Rüütel
  Eesti rahvaviiside tüpologiseerimine

  ***

  Juhatusse valiti:
  Ülo Valk (esimees), Anu Vissel, Kadri Tamm


  üles     ARS