Ajalooline traditsioon: Lüganuse.

Arhiivid


Erra valla arhiiv asub vallamaja kantseleis puukapis. Tähtsamad dokumendid (nagu lepingud) asuvad puukasti paigutatult rahakapis, mis on rauast. Erra vald olevat olnud koos Maidla vallaga, alles 1917. aastal lahutunud vallad, mille tõttu kõik vanemad arhiivi kuuluvad aktid seisavad Maidla vallamajas.
Arhiiv sisaldab praegu:
käsiraamatuid;
asjaajamise raamatuid:
perekonna nimekiri,
kassaraamatud,
lauajuhendid,
magasiraamatuid,
protokolliraamatuid,
passiraamatuid,
kaitseväel. registrmise rmt,
kaitserõugete panem. rmt,
reservväelaste registrm. rmt,
toitlus asjaajamise rmt,
vallamaksu maksjate nimestik,
isikumaksu maksjate nimestik,
inventariraamat,
küütide raamat,
postiraamat
kulude ja tulude raamat,
kinnisvarade maksu raamat;
kirjakogud;
igasugu kviitungite kontsud.
Maidla valla arhiiv asub puukapis vallakantselei toas. Arhiivi suurus umbes 180 cm2. Arhiivi alla kuulub neli riiulit, kuna üks arhiividokumente sisaldav riiul asub teises kapis.
Arhiiv on korraldatud kronoloogiliselt ja ei sisalda vanemaid andmeid kui 1870. aastast alates. Nimelt asunud vallaarhiiv kuni vallavalitsuse seaduse väljaandmiseni Maidla mõisas, kust seda aga vallamajja üle pole toodud. Okupatsiooni ajal hävitatud Maidla mõisas asuv vanem arhiiv ära.
Arhiiv sisaldab:
1.Magasiini raamatud Maidla ja Oandu kogukondade kohta 1871 – 1877
2.Erra kogukonna protokollid 1872 – 1890
3.Erra kogukonna kassaraamat 1872 – 1892, 1891 - 1905
4.Rõuge panemise raamat Erras 1871 – 1894
5.Rõuge panemise raamat Maidlas 1872 – 1894
6.Rõuge panemise raamat Erras 1896 – 1908
7.Erra kogukonna protokolli rmt 1872 – 1890
8.Maidla kogukonna protokolli rmt 1872 – 1892
9.Magasiini raamatud Erra kogukonna kohta 1871 – 1877, 1877 – 1890
10.Maidla valla kassaraamat 1872 – 1909
11.Üldine magasiini rmt Erra vallale 1894 – 1918
12.Üldine magasiini rmt Maidla vallale 1878 – 1893
13.Maidla kogukonna hingede rmt 1878 – 1893
14.Talupoegade vabastamise kohta käiv akt 1898
15.Politsei paberite akt 1898
16.Sõjaväeteenistuse kohustusl. Nimestik 1898, 1899, 1900 – 1909
17.Rahvakoolide inspektori ringkirjad 1898, 1900
18.Passide väljaandmise akt 1898, 1899, 1900
19.Talupoja kommissaari akt 1899, 1900, 1901, 1912, 1903 – 1913
20.Elanikkude nimestik 1899, 1902 – 1911
21.Kohtuliku karistamise kohta 1900
22.Politsei paberid 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 – 1913
23.Mobilisatsiooni harjutuste korraldamine 1903
24.Akt karistatute kohta 1900 – 1913
25.Esimese liigi nekrutide kohta 1891 – 1901
26.Alamate sõjaväe astmete mobiliseerimise korra kohta 1894 – 1904
27.Sõjaväe kohustuslikkude nimestik 1901 – 1910
28.Talupoegade kohtuakt 1905
29.Riigiduuma valimiste kohta 1906
30.Rakvere rahvakoolide inspektor 1902
31.Akt maakonna politseivalitsuse paberite kohta 1906, 1907, 1908, 1909
32.Rakvere maakonna ülema noorema abilise paberite kohta 1906 – 1907, 1908 – 09
33.Sõjaväe ringkonna ülema paberite kohta 1907, 1908, 1909, 1910 – 1913
34.Maakonna ülema paberid 1909
35.Tagavaraväelaste parandatud nimestiku kohta 1911 – 1913
36.Põllumajanduslik üleskirjutus 1914
Eririiulil asuvad järgmised aktid:
1. Elanikkude nimestik Erras 1874, 1875
2. Elanikkude nimestik Maidlas 1877, 1885, 1916 – 1917
3. Hilisemad dokumendid ja kassaraamatud, lauajuhendid jne
EKLA, f 200, m 19:1, I/VI < Lüganuse khk. – Leida Otsa (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!