Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Esimene mai - rahwuswaheline tööliste päew

Jakob Palvadre

Formaat: 15 cm
Lehekülgi: 56
Väljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus
Linn: Leningrad
Väljandmisaasta: 1924

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava