Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti rahva vanu kombeid : gaideri väitekiri : kaitstud 1965. a. Kanadas, Gaiderite suvepäevadel 12-13-al juunil

Liia Orav

Formaat:
Väljandmisaasta: 1965

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava