Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Nelipühi rõõmusõnum : neile, kes tahtwad õndsaks saada

Susanna Lang

Formaat: 18 cm
Lehekülgi: 3
Väljandmisaasta: 1933

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava