Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie önnisteggia Jeesusse Kristusse lapse pölwe ello peegel, ehk Kuld öunad höbbe waagna peal, armsaks Jõulo anniks lastele, kes õiges usus ja römus nõudwad Jeesuse sündimise päwa pühhitseda

Arthur Spreckelsen

Formaat: 17 cm
Lehekülgi: 132
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1885

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava