Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie önnistegija Jeesuse Kristuse lapse pölwe elu peegel, ehk, Kuld öunad höbe waagna pääl, armsaks Jõulu anniks lastele, kes õiges usus ja rõõmus nõudwad Jeesuse sündimisepäewa pühitseda

Arthur Spreckelsen

Formaat: 17 cm
Lehekülgi: 126
Väljaandja: G. Pihlakas
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1898

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava