"Loomislaulu" tyyp rahvaluuletekstides

Ott Heinapuu
TÜ semiootika osakonna tudeng

Ettekandes vaatlen kolme kysimust:
1. "Loomise" tyyp ja narratiivid. Millistes raamitud rahvaluuletekstides ja terviklikkudes narratiivides on yhe osana kasutatud eesti ja soome folkloristikas "Loomislauluks" (sm k "Maailmansynnynruno") liigitatud motiivikomplekse? Käsitlen kysitavusi tekstide piiride tõmbamisel ja laulutyybi mõiste probleemi seoses vaadeldud materjaliga.
2. Millistesse regilaulu alažanritesse kuuluvad kõnealused tekstid? Žanrite määramise ja eristamise alusena kasutan Heda Jasoni poolt välja pakutud etnopoeetika systeemi, arvestades korpuse eripärasid. Žanrite eristamise põhilisteks tunnusteks pean teksti asukohta eepika-lyyrika teljel ja suhet tavareaalsusega.
3. Lõpetuseks analyysin tekstide narratiivset struktuuri, rakendades Claude Lévi-Straussi, Vladimir Proppi ja Alan Dundese formuleeritud strukturaalseid meetodeid.

tagasi