TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Tudengilaulud

Mis laule Teie ülikooliajal lauldi? Ennekõike huvitavad meid küll endatehtud sõnade, viisi või nende mõlemaga laulud. Et aga kogu repertuaarist pilti saada, märkige ka raadio või mõne muu sellise "ametliku" kanali kaudu levinud, kuid üliõpilaste seas kasutusel olnud laulud.

Viimaste puhul piisab paljast mainimisest juhul, kui esitusviis tudengite hulgas tõepoolest ei erinenud kommunikatsioonivahendi kaudu kuuldust (mõeldud on just sisu sihiteadlikku muutmist). Kui aga midagi olulist — st laulu tähendust muutvat — on siiski teistmoodi, siis märkida, mis ja kuidas.

Vahel võidi laulu esitada ka (väliselt) muutmatuna, esitamisviis ja selles avalduv suhtumine olid aga hoopis teised. Sellistel juhtudel andke seletav kommentaar. Kui võimalik, märkida allikas, kust laul tudengirepertuaari võeti.

Meenutamiseks mõned üldisemad laululiigid ja -teemad:

Märkige teksti järele veel mitmesuguseid tarvilikke lisaandmeid selle kohta.

  • kas ja kui levinud laul oli (omaloominguliste või tudengiansamblite vahendusel levinud laulude puhul on oluline osutada, kas seda laulis ainult autor või lauldi seda ka teiste poolt)


  • võimalik(ud) esitamissituatsioon(id)


  • päritolu, kellelt kuulsite või õppisite


  • kunas laul levis, millal seda kuulsite


  • kas laulu esitamise puhk oli mingilgi määral kindel — teatud seltskonnas, teatud tegevusega seoses vms.


  • paljud tekstid pole kindlasti üheselt mõistetavad, vaid nõuavad kajastuva ajastu ja keskkonna tundmist — andke olulisemad viited neile. Näiteks seletage lahti moonutatud nimede ja hüüdnimede kasutamine. Tutvustus oleks vajalik ka isikute puhul, keda kõrvalvaataja ei pruugi tunda.


  • märkige ka, kuidas seda esitati — kooris (eestütlejaga või ilma), pilli saatel vms. Kui pilli saatel, siis millise? Kas laulusõnad olid peas või lauldi trükitud teksti järgi? Millise?