VÄLITÖÖD


Raudkats ja Väisänen

Anna Raudkats ja A. O. Väisänen korjamise teekonnal Rõsova külas
Hoka Iivo maja ees. Foto: A. O. Väisänen, suvi 1913.

Spetsiaalsete stipendiumide toel või nn palgatööna on läbi aegade käidud lühematel ja pikematel kogumismatkadel kõikjal Eestis ja ka kaugemal.

Jakob Hurt lähetas 1870.–80. aastatel Eesti Kirjameeste Seltsi ja Eesti Üliõpilaste Seltsi kaudu stipendiaate rahvaluulet koguma: noortele haritlastele hangiti reisirahad ning nad töötasid üksi või paarikaupa mõnes kindlas Eesti paigas (nt Jaan Bergmann ja Jüri Orgusaar Kolga-Jaani kihelkonnas "Vana Kandle" jaoks materjali kogudes, Oskar Kallas ja Mihkel Ostrov Alutagusel ja Läänemaal jne). Ka Jakob Hurt ise käis korduvalt välitöödel Setumaal, saades toetust Vene Teaduste Akadeemialt, Haridusministeeriumilt ja Geograafia Seltsilt).

Stipendiaatide tegevus hoogustus eriti Oskar Kallase poolt korraldatud rahvaviiside kogumise aktsiooni käigus aastail 1904–1916, sellest ajast pärinevad ka esimesed eesti rahvamuusika fonografeeringud. Oskar Kallas oli esimene, kes järjekindlalt nõudis kogujailt reisikirjelduste kirjutamist. Silmapaistvaid stipendiaate oli rohkesti, nende hulgas nt Peeter Süda, Mihkel Pehka, Gustav Vilberg, Cyrillus Kreek, Anna Raudkats, Armas Otto Väisänen, Peeter Tatz, Jaan Sossi jt.
Paul Berg

Mikko Pukkanen (Ingeri) ja Paul Berg (Ariste) 1922.

1920. aastail organiseeris tudengite välitöid Tartu ülikoolis Matthias Johann Eisen. Teiste hulgas tegid siis oma esimesed suuremad kogumismatkad nt Paul Berg (Ariste), Paulopriit Voolaine, Oskar Loorits, Otto Liiv, Gustav Ränk ja Richard Viidebaum (Viidalepp).
Viidebaum ja Leichter Põldmäe

R. Viidebaum ja K. Leichter Põlva lähedal metsas.
Foto: F. Sander, 1931.

R. Põldmäe, saabunud kogumis-
matkalt. Foto: R. Viidalepp, 1932.

Alates 1928. a kevadest saatis Eesti Rahvaluule Arhiiv oma töötajaid või stipendiaate järjekindlalt Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanduse Seltsi jm institutsioonide toel neisse Eesti kihelkondadesse, kust arhiivis oli vähem materjali, või korraldas kogumismatku mõne žanri täiendavaks talletamiseks (tantsud, mängud jne). Nii alustasid tööd sellised suurkogujad nagu Rudolf Põldmäe, Herbert Tampere, Eduard Oja, Karl Leichter, jätkasid Paul Ariste ja Richard Viidalepp, hiljem lisandusid Enda Ennist, Ello Kirss, Leili Takk, Aino Ahurand, Amanda Raadla, Linda Köögardal, Niina Rozov, Olga Kromov jt.
Kihnu ekspeditsioon Kihnu ekspeditsioon

Kihnu ühisekspeditsioon 1948

Kihnu ekspeditsioon 1954

Sõjajärgsel ajal vähenes üksi või paarikaupa kogumismatkadel käijate osakaal ning tekkis uus välitööde vorm: 1948. a organiseeris Richard Viidalepp Keele ja Kirjanduse Instituudist ekspeditsiooni Kihnu saarele, kus peale instituudi töötajate osales kogujaid Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnast, Tallinna Riiklikust Konservatooriumist (nüüd Eesti Muusikaakadeemia) ja Etnograafiamuuseumist (nüüd Eesti Rahva Muuseum) [vt Aino Strutzkini päevik].
ekspeditsioon ekspeditsioon

Ekspeditsioon tõmbab hinge tagasi Mustapali küla juures.
Foto: V. Ordlik, 1951.

Ekspeditsioonist osavõtjad (H. Tampere, S. Lätt, O. Jõgever,
S. Lõhmus). Foto: A. Garšnek, 1952.

magnetofoniga magnetofoniga

Magnetofoniga lindistamine. O. Jõgever ja O. Niinemägi

L. Briedis

1950. aastate keskel kujunesid seesugused ulatuslikud välitööd traditsiooniks ning rahvaluule osakond hakkas neid ise korraldama igal suvel.

Kui siiani oli enamik materjali kirjutatud üles käsitsi ja salvestusi tehtud fonograafiga, siis 1953. a saadi esimene magnetofon [lõik magnetofoni kohta R. Põldmäe päevikust 1957. a Jüri khk, O. Niinemägi 1957 Võrumaa, O. Kõiva 1968 Läänemaa; lisaks nt .mp-fail: M2 0091 e] ning 1959. aastast alates oli võimalik kasutada ka filmikaamerat.
filmimine filmimine

Filmimine Saaremaal 1961.

Ekspeditsioone toimus kõigis maakondades. 1956. a sai alguse Saaremaa-kogumismatkade seeria, mille käigus koguti eelkõige "Vana Kandle" väljaandmiseks vajalikke materjale (regilaule, andmeid laulikutest, kogujatest jm), aga loomulikult ka muud rahvaluuleainest [vt päevikuid: O. Niinemägi 1956 ja 1961; S. Lätt 1956 ja 1959; R. Põldmäe 1958; H. Tampere 1959; E. Liiv 1959; O. Jõgever 1959; E. Tampere 1960]. 1961. a suvel keskenduti Saaremaal peamiselt juba teadaolevate inimeste ja rahvakommete filmimisele Mustjalas, Karjas, Pöides jm. [vt O. Kõiva ja I. Rüütli päevikuid].
Mulgi ekspeditsioon Mulgi ekspeditsioon

Karksi 1960. Foto: V. Jürken

H. Tampere kirjutab Ann Jõeste viise. F: E. Tampere.

Aastail 1959–1962 toimusid igal aastal Mulgimaa-ekspeditsioonid [vt päevikuid: E. Liiv 1960 ja 1962; Selma Lätt 1960 ja 1962; Viiu Jürken 1960; E. ja H. Tampere 1960 ning 1962], taas oldi seal kogumas 1971. a. [vt E. ja H. Tampere ning E. Liivi päevikuid].
Võrumaal Võrumaal

Võrumaa 1957: Tiitsa veski.

Mõniste koduloomuuseum. Fotod: R. Hansen.

Võrumaal käidi korduvalt välitöödel 1950. aastail [vt päevikuid: 1956 Ivika-Ly Leesmaa ja Elmar Päss; 1957 O. Niinemägi, E. Veskisaar, S. Lätt] ning uuesti 1966, 1967, 1973 [K. Salve], 1977 [E. Liiv] ja 1980 [M. Hiiemäe].
Mulgi ekspeditsioon Sõrve ekspeditsioon

Mulgimaa 1999, Jaanituli Kärstna kabelimäel.
F: K. Tamm

Sõrve 2002, rahvaluulekogujad sõidavad
Abrukale. F: K. Labi

Aastail 1998–2000 olid oma ajaloolise nime tagasi saanud Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad taas Mulgimaal, 2001. ja 2002. a suvel aga Eda Kalmre eestvõttel Sõrves, peamiselt endises Jämaja kihelkonnas, praeguses Saare maakonna Torgu vallas, ning Anseküla kihelkonnas.

ekspeditsioonikaart

Välitööd 1946–2001: Kirjandusmuuseumi ning Keele ja Kirjanduse Instituudi (nüüd EKI) folkloristide poolt tihedamalt
ja hõredamalt läbi kogutud kihelkonnad.


TRÜ KKI

Üliõpilased Ruhnus, 1955.

KKI Türi ekspeditsioon, 1966.

Kogumismatkadel käisid ka Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristid (nüüd Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja etnomusikoloogia osakond), eriti olid nende huviorbiidis Järvamaa ja Põhja-Eesti kihelkonnad, eelkõige rannikualad, aga ka Kihnu, Setumaa jmt [vt lähemalt KKI kogude kohta]. Nüüdseks on needki aastani 2000 Tallinnas asunud materjalid kättesaadavad ERAs. Samuti on ERA kogudesse laekunud Tartu Ülikooli üliõpilaste välitöödel kogutud aines.
jahimehejutud Kullamaal välitöödel

Mall Proodel (Hiiemäe) lindistamas jahimehejutte, 1966.

Mari Sarv küsitlemas Vaike Liiva.
Piirsalu (Kullamaa khk), august 1999.

Kullamaal välitöödel Sõrve ekspeditsioon

VIII Lõõtspillimuusika päevad. F: A. Tuisk 1998

Seto Kuningriigi päev Meremäel. Võistulaulmine.
F: M.-A. Remmel 1998

Peale suurte ühisekspeditsioonide on jätkuvalt tehtud välitöid mõne kindla piirkonna või teema uurimise eesmärgil, nii on nt eriti Kodavere khk ja Virumaa olnud Mall Hiiemäe huviorbiidis [vt päevikuid 1966, 1979, 1981], aastail 1996–2004 toimusid Mari Sarve juhtimisel kogumismatkad Kullamaa kihelkonda, jne. Lühemaajaliste välitööde käigus on jäädvustatud mitmeid rahvamuusikute üritusi (nt Lõõtspillimuusika päevad, Viru Säru, Viljandi Pärimusmuusika Festival, Põlva Folkfest jm), kaasaegset tähtpäevakombestikku (vastlad, mardi- ja kadrisandid jm) ning tänapäeva õpilas- ning tudengiellu kuuluvaid sündmusi (tutipäev, rebasekslöömine, tudengpäevad jm).
Siberis Siberis

Siberi eestlaste juures. Ülem-Suetuk. F: A. Urbel, 1992.

Uljanovski obl, Smorodino k. Foto: V. Sulger, 2000.

Rõuge-Haanja Järvamaa

Rõuge-Haanja 1999. Trolla k. kalme.

Järvamaa 2003. M. Hiiemäe Kakerdaja
järve ääres. Fotod: M.-A. Remmel

Tänapäeval Eesti Rahvaluule Arhiiv enam iga-aastasi korralisi ekspeditsioone läbi ei vii, välitööde iseloomu- ja aspektivaliku määravad nüüd pigem erinevad uurimisprojektid ja teadusteemad. Nii on kõige ulatuslikumad välitööd 20. sajandi lõpu- ja 21. sajandi algusaastail olnud seotud Eesti diasporaa uurimisega: eriti rohkesti on talletatud Venemaa eesti asunduste pärimust. Mitmeid kogumismatku on korraldatud peamiselt kohapärimuse kogumiseks (Otepää khk, Järvamaa jm) ning Lõuna-Eesti ainestiku talletamiseks (Urvaste khk jm). Ka on huviorbiidis olnud lähisugulasrahvad (eriti Vadjamaa) ja Eestis elavad rahvusvähemused (peamiselt ingerisoomlased). Kogumisalast koostööd teeb arhiiv riiklike institutsioonidega (nt omavalitsused), mittetulundusühingute ja seltsidega (nt Eesti Ingerisoomlaste Selts, Maavalla Koda jt), kõrgkoolidega, jne.
pulmapuu tabalukk kiigele! kolmekuningapäev

Tänapäeva kombestikku folkloristide fotodel.üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS